Cirkev a služba

Zámer textu a kázne

Poznámka redaktora: Článok patrí do série Od textu ku kázni.

Jednoduchá a zrozumiteľná definícia výkladovej kázne by mohla znieť takto:

Výkladová kázeň je hovorený prejav, ktorý vysvetľuje a aplikuje hlavnú myšlienku kázaného textu Biblie pre poslucháčov.

Viac a podrobnejšie sa o kázaní dozviete v týchto výborných knihách:

KELLER, Timothy: Kázeň; Ako komunikovať vieru v dobe skepticizmu. Bratislava: EVS, 2017, 255 s. ISBN 978-80-88863-79-3.
ROBINSON, Haddon W. Biblická kázání; Jak postupovat při výkladu Božího slova a jak ho přednést posluchačům. Třinec: Biblos, 1993, 213 s.

Jedným z dobrých praktických postupov od textu Biblie k textu našej kázne je nasledovných 7 krokov:

V nasledujúcich týždňoch si vysvetlíme jednotlivé kroky trochu bližšie.

Štvrtým krokom v našej prípravne kázne je

Napíš zámer textu a tvojej kázne

John Stott hovorí o kázni ako o moste medzi nemenným Slovom a premenlivým svetom. Taký tvar mala aj naša úvodná schéma. V tomto 4. kroku prechádzame práve kritickým bodom tohto mosta.

Ak by sme zmenili stavbársky obraz na anatomický, tak v 1. kroku sme objavovali pokožku a svaly, v 2. kroku kostru a v 3. kroku srdce kázne. Teraz, v 4. kroku, budeme objavovať mozog kázne. Zámer kázne je kľúčovým prepojením medzi textom a kázňou.

Zámer kázne nájdeme tak, že sa pýtame a odpovedáme na otázku: Na základe hlavnej myšlienky textu, čo chce Boh, aby moji poslucháči pochopili a urobili?

Ako bolo doteraz nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť s obsahom a zvesťou textu, tak je teraz nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť s potrebami a okolnosťami našich poslucháčov. Keď si zistil, aký bol hlavný zámer biblického odseku, musíš sa teraz vzhľadom na svojich poslucháčov pýtať na ich prvotnú reakciu:

  • Ak si kladú otázku: Čo to znamená/o čo ide? Tak im to musíš vysvetliť.
  • Ak o tom pochybujú, tak ich o tom musíš presvedčiť.
  • Ak tomu rozumejú aj súhlasia, ale nevedia to uplatniť, tak im musíš vysvetliť, ako to môžu uskutočniť.
  • Ak vedia aj chcú, ale nedokážu to uplatniť, tak ich k tomu musíš povzbudiť/motivovať.

Tu je jeden z dôvodov, prečo na jeden biblický odsek môžeš legitímne kázať niekoľko odlišných kázní. Každá z nich bude mať odlišný zámer.

Príklad z Rimanom 8:1-4

Hlavnú myšlienku tohto odseku sme si v 3. kroku formulovali takto: Rímski kresťania boli oslobodení prostredníctvom Krista.

Naša kázeň na tento text môže mať aspoň 3 rôzne zámery:
a/ Vysvetliť kresťanom, že Boh nás v Kristovi oslobodil k zbožnému životu.
b/ Povzbudiť bojujúcich kresťanov, aby sa spoliehali na Krista.
c/ Ponúkať neveriacim Krista, ktorý zvíťazil nad zlom.

Ktorý z týchto zámerov si zvolíš, bude závisieť od situácie, v ktorej sa tvoji poslucháči nachádzajú.
Zámer kázne bude „surovinou“ pre tému tvojej kázne.

V tomto kroku ti pomôže tabuľka 4 Zámer textu a kázne.

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia