Cirkev a služba

Znaky zdravého zboru (5): Evanjelizácia

Čo je evanjelizácia?

◊ nie vnucovanie
Aj do našich kresťanských kruhov začína prenikať pluralistický princíp, že nie je celkom v poriadku usilovať sa, aby ľudia zmenili svoje presvedčenie. Veď viera je výsostne osobnou záležitosťou.

Prvá vec, ktorú by sme mali pochopiť, je že to, čo ako kresťania veríme, nie sú iba názory, ale fakty. Po druhé, tieto fakty nie sú naše. Pri evanjelizácii prezentujeme Božiu pravdu. Po tretie, biblická evanjelizácia nie je vnucovanie. Evanjelizovať podľa Biblie znamená jednoducho hovoriť dobrú správu. Nie je našou zodpovednosťou, či a ako ľudia na túto správu reagujú. Ovocie evanjelizácie pochádza od Boha (1Kor 3:5-7), a nie z našej šikovnosti ani horlivosti.

◊ nie osobné svedectvo
Je dobré podeliť sa s tým, čo Boh urobil a robí v tvojom živote. Kým si však nepovedal fakty o živote, smrti a vzkriesení Krista a ako sa to všetko vzťahuje na tvojho priateľa, zatiaľ tvoje svedectvo nie je evanjelizáciou.

◊ nie sociálna a spoločenská angažovanosť
Keď sa náš pohľad odkloní od Boha na ľudí, tak prirodzene horizontálne problémy ľudí a medzi ľuďmi zatienia základný vertikálny problém medzi nami a Bohom. Evanjelizácia je hlásaním evanjelia jednotlivým mužom a ženám. Evanjelium mení spoločnosť, ale tak, že privádza ľudí k Bohu a spája ich do cirkevného zboru, kde vyjadrujú svoj zmenený charakter a vzťahy.

◊ nie(len) apologetika
Odpovedať na otázky a námietky, ktoré majú ľudia voči kresťanskej viere, môže ale nemusí zahŕňať evanjelizáciu. Evanjelizácia je ohlasovanie dobrej správy o Ježišovi Kristovi a cesty spásy skrze neho.

◊ nie výsledok evanjelizácie
Ak zameníme výsledok evanjelizácie so samotnou evanjelizáciou, tak nás to povedie k manipulácii, alebo v prípade nedostatku ovocia sa evanjelizácii budeme vyhýbať. Evanjelizácia nie je definovaná jej výsledkami a metódami, ale zvesťou.

Evanjelizácia je šírenie dobrej zvesti o tom, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený z mŕtvych podľa Písma a že teraz tento vládnúci Pán ponúka odpustenie hriechov a dar Ducha všetkým, ktorí sa kajajú a veria. Nezlyhali sme vtedy, keď sme verne prezentovali evanjelium, aj keď sa ľudia neobrátili. Zlyhali sme vtedy, keď sme evanjelium vôbec nezvestovali.

Kto by mal evanjelizovať?

Biblia učí, že všetci veriaci dostali poverenie evanjelizovať (Mt 28:18-20). Všetci kresťania majú šíriť dobrú správu. Časťou našej evanjelizačnej aktivity sú naše vzťahy s inými veriacimi (Jn 13:35). Kto neprejavuje kresťanskú lásku ku každému členovi zboru, ten neposlúcha Boha a poškodzuje evanjelizačnú službu svojho zboru.

Ako by sme mali evanjelizovať?

Už sme videli, že evanjelizovať znamená zvestovať, šíriť dobrú zvesť o Ježišovi a jeho diele. Ale ako to konkrétne robiť? Môžeme šíriť evanjelium verejnými prostriedkami, sociálnymi sieťami a zhromaždeniami, alebo súkromne osobnými rozhovormi. Pri verejnom aj súkromnom ohlasovaní by sme sa mali držať 7 biblických pokynov:

♦ Poctivo povedz ľuďom, že ak sa budú kajať a uveria, tak budú spasení – ale vyjde ich to draho
♦ Naliehavo povedz ľuďom, že ak sa budú kajať a uveria, tak budú spasení – ale musia sa rozhodnúť teraz
♦ Radostne povedz ľuďom, že ak sa budú kajať a uveria, tak budú spasení. Napriek všetkým ťažkostiam to stojí zato
♦ Používaj Bibliu
♦ Uvedom si, že život jednotlivých kresťanov a celého zboru je ústrednou časťou evanjelizácie
♦ Nezabúdaj sa modliť
♦ Pestuj vzťahy s nekresťanmi

Viac si o tomto môžete prečítať v knihe: J. Mack STILES, Evanjelizácia: Ako celý zbor hovorí o Ježišovi. Bratislava: ReFormatio, 2018. http://www.porta.sk/kategoria/reformatio/evanjelizacia/

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia