Biblia a teológia

Znaky zdravého zboru (4): Obrátenie

Prijať veci také aké sú a prispôsobiť sa im, považujú mnohí za múdrosť:  Que sera, sera (ako bude, tak bude). Kocky sú hodené, osud spečatený, naša osobnosť určená. Tak, ako leopard nezmení svoje škvrny, ani človek nezmení svoju povahu. Sme takí, akí sme, a mali by sme byť na to hrdí! – Ľudia však majú hlbokú túžbu po zmene. Hoci pracovné podmienky a zamestnanie, manželstvo a rodina, ba ešte aj naše pohlavie i naša smrť sa stávajú predmetom našej vlastnej voľby, predsa sa cítime porazení, chytení a beznádejní. Čo hovorí Písmo o hlbokej, reálnej osobnej zmene, ktorá sa deje pri obrátení?

Je zmena nutná?

Mnohí na túto otázku odpovedia, že nie je. Keď ich konfrontujete s myšlienkou, žeby potrebovali veľkú zmenu života, povedia: „Prečo? Vieš, žeby si nemal presadzovať svoje myšlienky na iných! Nechceš snáď povedať, že tvoj spôsob života, tvoj náhľad na svet, je lepší ako môj?!“

Evanjelium však jasne učí, že zmena je nutná, lebo nie sme OK. Obrazy ľudskej podstaty, ktoré nachádzame v Biblii, sú veľmi radikálne: Sme dlžníci, zotročení, skrachovaní, dokonca mŕtvi. Takto Biblia prezentuje našu situáciu. Je katastrofálna, a preto nutne potrebujeme zmenu.

Je zmena možná?

Potom však prichádza 2. otázka: Je zmena naozaj možná? Už sme videli, že sekulárny človek hovorí, že nie je, že zmena je iba sebaklam. Biblia však hovorí, že zmenu nielen potrebujeme, ale že zmena je možná. Boh stvoril každého jedného z nás so schopnosťou poznať, milovať a slúžiť mu. Písmo nám pripomína, že sme na ceste preč od Boha, a preto sa musíme obrátiť k nemu.

Evanjelium nám dáva nový začiatok. Boh nám skutočne môže dať nový život. To, čo Ježiš vysvetľoval Nikodémovi u Jána 3, to Pavol zažil v Skutkoch 9. Toto je podstatná súčasť evanjelia: Zmena je možná!

Aká zmena je potrebná?

Z toho vyplýva ďalšia otázka: Akú zmenu potrebujeme? Mnohí tvrdia, že naše problémy pochádzajú z našej neschopnosti robiť to, čo chceme robiť. Preto akákoľvek zmena, konverzia, nám musí pomôcť naplniť náš vlastný potenciál. Biblia však nehovorí o potrebe objaviť samého seba, ale o potrebe obrátenia. Pokánie v Starej aj Novej zmluve znamená zmeniť: Obrátiť sa od hriechu k Bohu. Naše minulé hriechy potrebujú byť odpustené. Náš súčasný život potrebuje byť preorientovaný. Naša budúca destinácia potrebuje byť zmenená z pekla Božieho odsúdenia do neba Božieho odpustenia v Kristovi. Toto je tá veľká zmena, ktorú potrebujeme!

Kto je za túto zmenu zodpovedný?

Podľa Písma je pokánie a viera Božím darom. Naša konverzia sa udeje iba z Božej milosti (Ef 2:8).

Videli sme, že zmena je nutná a možná. Ide pritom o zmenu od hriešneho života, ktorý nás robí vinnými pred Bohom, k životu dôvery v Krista. K tomu však sa my musíme kajať z našich hriechov a veriť v Krista. Toto sa môže stať iba Božou milosťou skrze zvestovanie jeho Slova.

Obrátenie je Boží dar, ale obrátiť sa musíme my! Obrátenie nie je v silách človeka – ani toho, kto sa obráti, ani toho, kto mu zvestuje evanjelium. Obrátenie však nie je nad sily Boha. Musíme len poslúchať Ježišove slová: Kajajte sa a verte v evanjelium!

Viac si o tomto môžete prečítať v knihe: Mark Dever, Zdravá cirkev. Bratislava: ReFormatio, 2018; s.57-59. http://www.porta.sk/kategoria/reformatio/zdrava-cirkev/

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia