Cirkev a služba

Znaky zdravého zboru (7): Učeníctvo

Zdravý zbor je charakteristický tým, že má členov, ktorí sa usilujú o duchovný rast.

Biblická teológia rastu

Duchovný rast je biblický koncept, ktorý sa tiahne od Genezis až po Zjavenie. V konečnom dôsledku dochádza k duchovnému rastu Božím pôsobením. Podľa Kol 2:19 Kristus je Hlavou, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané kĺbmi a šľachami, rastie Božím vzrastom. Pavol bol dobrý žiakom Ježiša, ktorý učil (Mk 4:26-29), že rast Božieho kráľovstva je pôsobený Bohom a v konečnom dôsledku nezávisí na nás. Preto keď Pavol chce, aby tesalonický zbor rástol, tak sa za nich modlí (1Tes 3:11-13). Potom negratuluje Tesaloničanom za ich rast, ale ďakuje zaňho Bohu (2Tes 1:3).

To však neznamená, že my s naším duchovným rastom nemáme nič dočinenia. Peter končí svoj 2. list príkazom: vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Preto ich na začiatku (2Pt 1:5-8) vyzýva:

všemožne sa usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Ak totiž toto všetko máte a ak to máte v bohatej (rastúcej) miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista.

Biblická prax rastu

Ako pestuje zbor takéto učeníctvo svojich členov?
vykladačským kázaním
Potrebujeme počuť Božie slovo, a to celé, nielen vybrané témy, lebo v Biblii sú aj veci, ktorým sa chceme vyhnúť. Nech nás Boh chráni od toho, aby sme sa stali zborom, kde sa slovo káže selektívne. Neodporučil by som svojim deťom vstúpiť do zboru, ktorý nekladie dôraz na vykladačské kázanie, ani povolať kazateľa, ktorý nie je vykladačským kazateľom.
biblickou teológiou
Rastieme tým, že lepšie poznáme Boha a seba. Rastieme pri čítaní biblického rozprávania o tom, ako si Boh vyvolil ľud a potom s nimi pracoval v ťažkých okolnostiach. Zjavenie Boha v slove a v dejinách nám ukazuje, že je hodný našej dôvery.
biblickým porozumením evanjelia
Čím viac si uvedomujeme hĺbku našej núdze, tým viac sa učíme spoliehať na Krista. Čím viac chápeme svoju hriešnu rebéliu proti Bohu, tým vzácnejšou sa nám stáva Božia láska v Kristovi.
biblickým chápaním obrátenia
Keď si uvedomujeme, že naša spása je ovocím Božieho konania v našom živote, stávame sa vždy vďačnejší Bohu za milosrdenstvo voči nám a mnohým iným. Naša nádej sa stáva stále istejšou.
biblickým porozumením evanjelizácie
To, že ľudia, ktorý sa nazývajú kresťanmi, duchovne nerastú, je často dôkazom, že boli zle evanjelizovaní. Vedieme ľudí, ktorí kresťanmi nie sú, aby si mysleli, že nimi sú. Preto musíme ľuďom hovoriť vážnu zvesť o ich situácii pred Bohom a o novom živote, ktorý im Boh ponúka v Kristovi. A pozývame ich vstúpiť do toho života hrozným spôsobom – pokáním a vierou. Je úžasne oslobodzujúce, keď si uvedomíme, že nie je nikoho obrátiť, iba jednoducho mu povedať pravdu o Ježišovi, milovať ho a modliť sa za neho.
biblickým chápaním členstva v zbore
Kresťanský život znamená oddanosť jeden druhému, byť súčasťou komunity, ktorá je sústredená na Krista. Núti nás to vysporiadať sa s oblasťami nášho života, ktorým by sme sa inak vyhli. Ako členovia zboru sa učíme, čo je pravá kresťanská láska.
biblickým chápaním zborovej disciplíny
Boh si zaumienil poskladať svoju cirkev z nedokonalých ľudí. Ale jeho zámerom je, aby títo nedokonalí ľudia ho milovali a aby týchto ľudí urobil svätými.
biblickým chápaním zborového vedenia
Nášmu duchovnému rastu prispievajú duchovní vodcovia, ktorých Boh povolal, aby nám boli príkladom.

Dôležitosť zdravého rastu

Kresťanský rast je veľmi dôležitý, lebo ním vydávame svedectvo Bohu. Preto Peter píše: Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha (1Pt 2:12). Zdravý zbor sa bude starať o zborový rast – nielen číselný, ale o rast svojich členov. Ak máme ako jednotliví veriaci aj ako zbory rásť, musíme sedieť pod Božím slovom. Musíme sa modliť, aby Svätý Duch sadil a okopával naše srdce. Rast je znakom života. Keď prestávame rásť, začíname zomierať.

Nejde však iba o štatistický rast počtu účastníkov bohoslužieb, krstov a príspevkov. Johnathan Edwards dokonca hovorí, že kresťanský rast nie je ani viac nadšenia, zbožnejšia reč, či dokonca viac biblických vedomostí. Jediný pozorovateľný rast duchovného života je vzrastajúca svätosť zakorenená v kresťanskom seba-zapieraní. Zbor je zodpovedný byť Božím prostriedkom k rastu ľudí v milosti.

Viac si o tomto môžete prečítať v knihe: Mark Dever, Zdravá cirkev. Bratislava: ReFormatio, 2018; s.72-75. http://www.porta.sk/kategoria/reformatio/zdrava-cirkev/

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia