Cirkev a služba

Hlavná myšlienka kázne

Poznámka redaktora: Článok patrí do série Od textu ku kázni.

Jednoduchá a zrozumiteľná definícia výkladovej kázne by mohla znieť takto:

Výkladová kázeň je hovorený prejav, ktorý vysvetľuje a aplikuje hlavnú myšlienku kázaného textu Biblie pre poslucháčov.

Viac a podrobnejšie sa o kázaní dozviete v týchto výborných knihách:

KELLER, Timothy: Kázeň; Ako komunikovať vieru v dobe skepticizmu. Bratislava: EVS, 2017, 255 s. ISBN 978-80-88863-79-3.
ROBINSON, Haddon W. Biblická kázání; Jak postupovat při výkladu Božího slova a jak ho přednést posluchačům. Třinec: Biblos, 1993, 213 s.

Jedným z dobrých praktických postupov od textu Biblie k textu našej kázne je nasledovných 7 krokov:

V nasledujúcich týždňoch si vysvetlíme jednotlivé kroky trochu bližšie.

Piatym ktorom pri príprave kázne je

Napíš hlavnú myšlienku kázne

Kým kroky 1-3 nám poskytovali stavebný materiál, krok 4 ukázal smer kázne pre našich poslucháčov. Kroky 5-7 nám pomôžu zvestovať a aplikovať biblickú pravdu relevantným a presvedčivým spôsobom.

Hlavnú myšlienku textu (z kroku 3) vedieme cez jeho zámer (z kroku 4) do súčasnosti a v 5. kroku hlavnú myšlienku textu a zámer kázne preformulujeme tak, aby viedla našich poslucháčov k poslušnosti Božím nárokom. Toto je nesmierne dôležité, lebo poslucháči si nezapamätajú detaily toho, čo im hovoríme. Mali by si však zapamätať túto hlavnú myšlienku, lebo všetky detaily kázne ich viedli k jej porozumeniu a uskutočneniu.

Nemôžeš sa postaviť pred ľudí, kým hlavnú myšlienku nedokážeš napísať krátkou a jasnou vetou.

Hlavná myšlienka odpovedá na otázku: O čom je kázeň? Či už má tvoja kázeň 2, 5, či 10 bodov, ale musí mať jednu hlavnú myšlienku. Musí byť o niečom.

Toto je možno najťažšia, ale aj najužitočnejšia časť tvojej prípravy kázne.

Zatiaľ čo hlavnú myšlienku textu (krok 3) sme formulovali v minulom čase a používali sme biblické výrazy, hlavnú myšlienku kázne formulujeme v prítomnom (prípadne budúcom) čase a používame súčasné výrazy, ktoré „sa zapichnú“ do mysle poslucháčov. Hlavná myšlienka tvojej kázne nemá byť pouličnou lampou, ktorá osvetľuje čo najviac, ale laserovým lúčom, ktorý je namierený na konkrétnych poslucháčov.

Charakteristiky dobrej hlavnej myšlienky kázne sú:
     a/ je v súlade s hlavnou myšlienkou biblického odseku,
     b/ je stručná,
     c/ je osobná pre poslucháča,
     d/ používa známe moderné výrazy, alebo známe  príslovia, alebo slová, ktoré sa začínajú rovnakým  písmenom, alebo rytmické slová, alebo synonymá (rôzne slová s rovnakým významom), alebo homonymá (rovnaké  slová s rozdielnym významom).

Počas kázne by si mal zopakovať hlavnú myšlienku kázne 4-5-krát. Vhodnou príležitosťou k tomu sú prechody medzi jednotlivými časťami kázne. Po skončení svojej kázne požiadaj 2-3 ľudí, aby ti povedali, čo bola hlavná myšlienka. Ak dokážu zopakovať tvoju hlavnú myšlienku kázne, tak tvoja kázeň bola dobre komunikovaná.

Príklad z Rimanom 8:1-4: Kristus nás oslobodil k novému životu.

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia