Cirkev a služba

Znaky zdravého zboru (9): Vedenie

Jedným z mnohých darov Svätého Ducha je dar vodcovstva. Žiaden zbor nemôže byť zdravý bez takých pastierov, akých Pavol opisuje v 1Tim 3 a Tit 1. Títo vodcovia nikdy nemajú byť tyranmi, ale pastiermi, ktorí pripravujú svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela (Ef 4:12). Povolanie kazateľa a staršieho je náročné, ale to neznamená, že vyššie uvedené kompetencie sú nedosiahnuteľné.

Príliš sme si zvykli, že keď sa hovorí o moci, myslíme hneď na jej zneužitie. Keď sa hovorí o autorite, myslíme hneď na autoritárstvo. Kresťanstvo však stále uznávalo potrebu autority v spoločnosti, v domácnosti aj v cirkvi. Preto biblické vedenie je tiež znakom zdravého zboru.

Kontext zborového vedenia

Dejiny cirkvi svedčia o kontroverzii v tom, kto má mať v cirkvi posledné slovo nad tým, čo sa v nej učí a robí. Jedni hovorili, že sú to biskupi, iní že je to jeden konkrétny biskup. Ďalší hovorili, že sú to kazatelia a iní, že je to zborový kazateľ, alebo zvlášť obdarovaný vodca, ktorého Boh k tomu povolal.

Veľmi dobre to vyjadrila cambridgská platforma z roku 1648: „Spravovanie cirkvi je zmiešané: Vzhľadom na Krista, Hlavu a Kráľa cirkvi, je cirkev monarchiou. Vzhľadom na cirkev ako bratstvo, či Telo, cirkev odzrkadľuje demokraciu. Vzhľadom k presbytériu a jeho autorite, je cirkev aristrokraciou.“

Keď však hľadáme v Novej zmluve, nenájdeme tam príručku spravovania cirkvi. To však neznamená, že Biblia nehovorí nič o tom, ako by sme sa mali organizovať (Mt 18:15-17; Sk 6:2-5; 1Kor 5:4-5; 2Kor 2:6). Jedným z našich dnešných problémov pri používaní Novej zmluvy je prítomnosť apoštolov v novozmluvných zboroch. V Pavlových listoch je zborová disciplína a učenie Bohom delegovanou autoritou zborovému zhromaždeniu. Aj preto je biblické chápanie členstva a disciplíny životne dôležité.

Biblická kvalifikácia pre vedúcich zboru

Boh však nechce, aby zbor fungoval ako akýsi „výbor, ktorý tvoria všetci jeho členovia.“ Boh dáva konkrétnym ľuďom dary, aby slúžili ako vedúci zboru. Keď sa v cirkevnom zbore stane zrejmým, že Boh obdaroval určitého muža, a keď po modlitbách zbor jeho dary uzná, tak by mal byť oddelený ako starší. Označenie presbyteros a episkopos sa vzájomne zamieňajú. Nová zmluva hovorí o nich v plurále ako o „starších“ (Sk 14:23; 16:4; 20:17; 21:18; Tit 1:5; Jk 5:14). Zostáva otázkou, či v Novej zmluve nájdeme opodstatnenie pre rozlišovanie medzi vyučujúcimi a spravujúcimi staršími. Veľavravné je pozorovanie japonského byznismana v Austrálii: „Vždy, keď stretnem budhistického vedúceho, stretnem svätca. Vždy, keď stretnem kresťanského vedúceho, stretnem manažéra.“ Namiesto vyhľadávania vedúcich so sekulárnymi kvalifikáciami, mali by sme hľadať ľudí s charakterom, dobrou povesťou, schopnosťou zaobchádzať s Božím slovom a s ovocím Ducha v ich živote. Majú to byť ľudia, ktorým môžeme dôverovať a ktorí dokážu navzájom dobre spolupracovať.

Charizmatická podstata vedenia zboru

Vždy, keď NZ používa pojem charizma, tak ho používa v kontexte budovania Kristovho tela. Z toho vyplýva, že by sme si mali obzvlášť ceniť dary, ktoré budujú cirkevný zbor. Charizmatická podstata zboru znamená, že Svätý Duch pôsobí medzi nami tak, že sa vzájomne milujeme a staráme jeden o druhého.

Zborové vedenie, ktoré sa podobá Kristovi

Samozrejme, sám Kristus je hlavou tela, cirkvi (Ef 1:22-23; Kol 1:18) a jej uholným kameňom (1Pt 2:6-7). Takže Ježiš Kristus je vrchným vedúcim zboru. Je preto prirodzené, že vedúci zboru majú odrážať Kristov charakter aj jeho spôsoby vedenia.

Vzťah zborového vedenia k Božej podstate a charakteru

Boh hovorí Dávidovi toto: Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi a kto vládne v bázni pred Bohom, je ako úsvit vychádzajúceho slnka, ako bezoblačné ráno, ako jasno po daždi, keď mládza raší zo zeme (2Sam 23:3-4). Nádherný opis zdravej autority a jej ovocia! Keď vykonávame autoritu správnym spôsobom, tak tým odrážame Božiu podobu jeho stvoreniu. Boh nás povolal, aby sme uznávali a rešpektovali zbožnú autoritu v cirkvi. Aj to je znakom zdravých kresťanov a zdravého zboru.

Viac si o tomto môžete prečítať v knihe: Mark Dever, Zdravá cirkev. Bratislava: ReFormatio, 2018; s.76-80. http://www.porta.sk/kategoria/reformatio/zdrava-cirkev/

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia