Cirkev a služba

Znaky zdravého zboru (1): Výkladové kázanie

Verné biblické vyučovanie je prostriedkom, ktorým Kristus buduje svoju cirkev. Keď sa zdravý zbor zhromaždí, tak očakáva, že bude počuť Boží hlas. Veď kde sa verne zvestuje Božie slovo, tam je počuť Boží hlas.

Preto prvým a najdôležitejším znakom zdravého zboru je výkladové kázanie. Keď je totiž Božie slovo na prvom mieste, tak máte najdôležitejší aspekt zborového života, lebo Boh sa rozhodol konať svojím Duchom skrze svoje Slovo.

Čo máme na mysli pod výkladovým kázaním, si ukážme na kontraste s tematickým kázaním. Tematická kázeň začína konkrétnou záležitosťou (témou), o ktorej chce kazateľ kázať. Keď si kazateľ zvolil tému, potom zozbiera rôzne texty z rôznych častí Biblie, ktoré sa týkajú zvolenej témy. Tematická kázeň je teda postavená na zvolenej téme, a nie na jednom texte Písma. Kazateľ vie, čo chce povedať a potom to hľadá v Biblii. Aj také kázanie má občas opodstatnenie, ale nemalo by byť bežnou „stravou“ zboru.

Tou by mala byť výkladová kázeň, ktorá začína konkrétnym textom Písma. Hlavná myšlienka tejto state Písma je vo výkladovej kázni hlavnou myšlienkou kázne. Ide o to, aby som počul, čo hovorí Božie slovo, a nie aby som potvrdil Bibliou to, čo chcem povedať ja.

Úloha Božieho slova pri zrode života

V centre zboru má byť Biblia, lebo Boh používa svoje slovo na vzbudenie života. Nikdy to nebolo tak, že Boží ľud vytvoril Božie slovo. Od úplného začiatku vždy Božie slovo vytváralo Boží ľud! V Genezis 1 Boh tvorí všetko, vrátane ľudí, svojím slovom. V Genezis 12 povoláva Abraháma svojím slovom sľubu. U Ezechiela 37 odhaľuje Boh víziu vzkriesenia k životu prostredníctvom Božieho slova. Vyvrcholilo to poslaním Ježiša Krista, Božieho Slova, ktoré sa stalo telom. V Rimanom 10 čítame, že duchovný život dostávame Božím slovom. Nie Boží ľud vytvoril Božie slovo, ale naopak, Božie slovo vytvára Boží ľud!

Pretože sme sa svojím hriechom odlúčili od Boha, Boh musí hovoriť, ak ho máme spoznať. Veľkým pokušením cirkvi je, že sa pokúsi vytvárať zbory inými prostriedkami. Môžeme sa napríklad pokúšať vytvárať zbory na etnickom základe. Aj keď vzniknú rómske zbory, dajme pozor, aby ich centrom bolo Božie slovo, a nie ich etnicita.

Môžeme sa pokúšať tvoriť zbory aj na špeciálnych programoch a projektoch, na skupinových komunitách, kde sa ľudia navzájom podporujú a starajú. Môžeme vytvárať zbory na výraznej osobnosti kazateľa.  A Pán Boh môže a aj používa všetky tieto veci, ale v konečnom dôsledku Božia cirkev môže vzniknúť len okolo Božieho slova.

Úloha Božieho slova pri pokračovaní života

V stredoveku používala cirkev motto: semper idem (stále tá istá). Aj reformačné cirkvi mali semper motto: Ecclesia reformata, semper reformanda secundum verbum Dei (Cikev reformovaná, stále sa reformujúca prostredníctvom slova Božieho). Nič (okrem Boha) nie je stále také isté, ako bolo. Ani Rímsko-katolícka cirkev nie je. Je prirodzené, že všetko sa mení/reformuje. Zdravý zbor je však ten, ktorý sa stále reformuje prostredníctvom Božieho slova.

Úloha kazateľa Božieho slova

Nie jedinou, ale hlavnou úlohou každého kazateľa je výkladové kázanie Písma. Pre zdravie zboru je kľúčové, aby kazateľ Bohom obdarovaný a cirkvou ustanovený k tejto službe, bol plne oddaný Božiemu slovu. Ako služobníci Slova sme povolaní kázať Božie slovo Božej cirkvi a každému Božiemu stvoreniu, lebo tak Boh vzbudzuje život.

V našej izolovanej a individualistickej kultúre sa každý stará o seba. Zároveň je toto antiautoritatívna kultúra, kde sa každý vzpiera vonkajšej autorite. V dôsledku toho sme hlboko zmätení. Práve preto je dôležité, aby sme sa zhromažďovali a počúvali toho, ktorý stojí na mieste Božom a podáva nám Božie slovo, ku ktorému nemôžeme nič pridať, len ho počúvať a poslúchať.

Pre zdravie zboru je kázanie Slova absolútne centrálne. Skúsenosťou Martina Luthera bolo, že pozornosť Božiemu slovu je cestou k spáse a ukázalo sa, že sa stalo aj začiatkom reformácie. Veď aj Pavol píše: Pretože svet z prejavov Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania (1Kor 1:21). To neznamená, že taká služba bude vždy populárna a požehnaná aj rastúcim počtom ľudí. Ale znamená to, že taká služba bude vždy správna. Lebo: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst (Mt 4:4).

Viac si o tomto môžete prečítať v knihe: Mark Dever, Zdravá cirkev. Bratislava: ReFormatio, 2018; s.43-46. http://www.porta.sk/kategoria/reformatio/zdrava-cirkev/

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia