Biblia a teológia

10 problémov, ktoré evanjelium vyriešilo v cirkvi v Korinte

Nie je prekvapením, že cirkev má problémy s hriechom. Cirkev je skupina hriešnikov – áno, hriešnikov spasených a činiacich pokánie, no stále hriešnikov.

Ak to platí pre skupinu dlhoročných kresťanov, predstavte si cirkevný zbor, ktorý sa skladá výlučne z mladých kresťanov. Keď Pavol napísal 1. list Korinťanom cirkvi v Korinte, veriaci boli kresťanmi najviac tri roky. Všetci boli nedávni konvertiti. Vo svojej kultúre nemali generácie kresťanov. Nikto z nich nevyrastal v kresťanskej rodine.

Nie je teda prekvapením, že raná korintská cirkev naďalej zdieľala niektoré svetské hodnoty Korintu týkajúce sa vodcov, sexu a ďalších otázok. Keď si Pavol vypočul znepokojujúce správy o cirkvi v Korinte a dostal list, ktorý mu cirkevný zbor napísal, reagoval tým, že napísal 1. list Korinťanom. Jeho najzákladnejším účelom je povzbudiť korintskú cirkev a kresťanov v nej, aby žili v súlade s tým, kým sú: „svätí“ alebo Boží svätý ľud (1Kor 1:2).

Jedna téma, ktorá riadi všetko, čo Pavol píše v 1. liste Korinťanom, je evanjelium. Jedným zo spôsobov ako definovať evanjelium, je, že Ježiš žil, zomrel a vstal z mŕtvych za hriešnikov a že Boh nás zachráni, ak sa odvrátime od svojich hriechov a budeme Ježišovi dôverovať. To je dobrá správa nielen pre nekresťanov, ale aj pre kresťanov. A mala by mať vplyv na každý aspekt nášho života.

V 1. liste Korinťanom Pavol opakovane používa slová evanjelium a ohlasovanie evanjelia (1Kor 1:17; 1Kor 4:15; 1Kor 9:12, 14, 16, 18, 23; 1Kor 15:1-2) a tento koncept preniká do celého listu. „Kristus ukrižovaný“ (1Kor 1:23) a vzkriesený (1Kor 15) je ústredným bodom.

Evanjelium rieši každý problém, ktorému sa Pavol venuje v 1. liste Korinťanom, pretože evanjelium (a jeho predpoklady a dôsledky) je rozhodujúce pre každú otázku, ktorá sa týka toho, ako majú kresťania žiť. Súvislosť medzi korintskými problémami a riešeniami evanjelia je zvyčajne priama (napr. 1Kor 1:101Kor 4:21; 1Kor 8:11Kor 11:1; 1Kor 15), niekedy však riešenie predpokladá evanjelium (napr. 1Kor 11:2-16), alebo vyplýva z evanjelia (napr. 1Kor 7:12-14).

Tu je príklad, ako evanjelium rieši 10 hlavných problémov, ktorým sa Pavol venuje v 1. liste Korinťanom.

Problém č. 1 (1. Korinťanom 1:10

1. Korinťanom 4:21)

Problém. Niektorí korintskí kresťania sa rozchádzali s učiteľmi v cirkvi. Prijali hodnoty svojej rímskej spoločnosti, ktorá sa delila na základe etnického pôvodu (napr. židia vs. pohania) a spoločenského postavenia (múdry vs. hlúpy, mocný vs. slabý, ušľachtilý pôvod vs. nízky a opovrhovaný). Rímska kultúra si cenila vycibrenú rétoriku a posolstvo ukrižovaného Mesiáša považovala za bláznovstvo.

Evanjeliové riešenie. „Kristus ukrižovaný“ je Božia moc a múdrosť (a marí rímske hodnoty). Boh používa cirkevných učiteľov na zakladanie a polievanie cirkvi, ale sám Boh dáva rast. Takže sa nechváľte konkrétnymi učiteľmi v cirkvi, pretože sú iba Kristovými služobníkmi. Chváľte sa v Pánovi.

Problém č. 2 (1. Korinťanom 5:1-13)

Problém. Niektorí korintskí kresťania tolerovali incest.

Evanjeliové riešenie. Vypuďte spomedzi seba zlého človeka, pretože Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný.

Problém č. 3 (1. Korinťanom 6:1-11)

Problém. Niektorí korintskí kresťania proti sebe podávali žaloby.

Evanjeliové riešenie. Nerobte zle a nepodvádzajte svojich vlastných bratov, pretože nespravodliví nezdedia Božie kráľovstvo. Predtým váš život charakterizoval neoľutovaný hriech, ale Boh vás obmyl, posvätil a ospravedlnil v mene Pána Ježiša Krista a Božím Duchom.

Problém č. 4 (1. Korinťanom 6:12-20)

Problém. Niektorí korintskí kresťania ospravedlňovali sexuálnu nemorálnosť, pretože sa vyskytuje mimo tela.

Evanjeliové riešenie. Na vašom tele záleží, pretože Boh ho vzkriesi ako vzkriesil Pána. Vaše telo je súčasťou Krista, takže by ste z neho nemali robiť prostitútku. Nemáte právo robiť si so svojím telom, čo chcete, pretože Boh ho vlastní a vlastní ho, pretože vás vykúpil za cenu života svojho Syna. Oslavujte teda Boha svojím telom tým, že sa nedopustíte sexuálnej nemorálnosti.

Problém č. 5 (1. Korinťanom 7:1-40)

Problém. Niektorí korintskí kresťania mali pomýlené chápanie manželstva a slobodného stavu.

Evanjeliové riešenie. Boh niekomu milostivo dáva slobodný stav a iným manželstvo. Žite život, ktorý vám určil Pán. (A nestaňte sa posluhovačmi ľudí, pretože Boh vás kúpil za cenu: Kristus ukrižovaný.) Ak sa vydáte, alebo oženíte, tak „iba v Pánovi“.

Problém č. 6 (1. Korinťanom 8:11. Korinťanom 11:1)

Problém. Niektorí korintskí kresťania jedli jedlo obetované modlám spôsobom, ktorý nebudoval ich blížnych, alebo spôsobom, na ktorom sa zúčastňovali démoni.

Evanjeliové riešenie. Nepohoršujte svojho brata, pretože Kristus zomrel za tohto brata. Buďte ochotní vzdať sa svojich práv kvôli evanjeliu. Nemôžete mať podiel na (1) krvi a tele Kristovom, a zároveň (2) s démonmi.

Problém č. 7 (1. Korinťanom 11:2-16)

Problém. Korintskí kresťania mohli nosiť (alebo nenosiť) pokrývky hlavy spôsobom, ktorý vzorovito znevažoval nádherný Boží dizajn pre manželov a manželky.

Evanjeliové riešenie. Manžel je pre manželku tým, čím je Otec pre Krista. To znamená, že vzťah manžel – manželka odráža vzťah Otec – Kristus s ohľadom na autoritu a podriadenie sa.

Problém č. 8 (1. Korinťanom 11:17-34)

Problém. Niektorí zámožnejší korintskí kresťania zneužívali večeru Pánovu na zahanbovanie chudobných kresťanov.

Evanjeliové riešenie. Ježiš dal svoje telo a krv za cirkev, takže ňou neopovrhujte. Keď slávite Večeru Pánovu, ohlasujete jeho smrť, kým nepríde. Takže keď slávite, ako za vás Ježiš obetoval svoj život, obetavo sa podeľte navzájom o jedlo.

Problém č. 9 (1. Korinťanom 12:11. Korinťanom 14:40)

Problém. Niektorí korintskí kresťania uprednostňovali menej hodnotné duchovné dary a svoje dary nepoužívali na budovanie Kristovho tela v láske.

Evanjeliové riešenie. Usilujte sa o lásku (ktorú stelesňuje evanjelium) tým, že vrúcne túžite po duchovných daroch a používate duchovné dary, ktoré budujú Kristovo telo pokrstené Duchom.

Problém č. 10 (1. Korinťanom 15:1-58)

Problém. Niektorí korintskí kresťania popierali, že Boh telesne vzkriesi veriacich.

Evanjeliové riešenie. Kristus zomrel za naše hriechy a Boh ho telesne vzkriesil. Ak Boh nebude telesne kriesiť veriacich, potom ani Krista telesne nevzkriesil. Ale on Krista telesne vzkriesil, a preto telesne vzkriesi veriacich.

Evanjeliový liek

To, ako Pavol pristupuje k problémom s hriechom v korintskej cirkvi, je vzorom toho, ako by sme mali dnes pristupovať k problémom s hriechom v našich zboroch.

Keď máte problém s hriechom, evanjelium ho vyrieši.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. 10 Issues the Gospel Solved in the Corinthian Church

Andy Naselli

je profesorom systematickej teológie a Novej zmluvy na Bethlehem College & Seminary, administrátorom evanjelikálneho teologického žurnálu Themelios, a kazateľom cirkevného zboru Bethlehem Baptist Church. S manželkou Jenni majú štyri dcéry.

Andy Naselli tiež napísal