Nezaradené

11. február

Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta… Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.

Ján 1:29-34

Čo oprávňuje človeka, aby mohol ísť za svedka na súd? Musí byť očitým svedkom toho, čo je predmetom vyšetrovania. Svedka sa nepýtajú, čo si myslí o tom, čo sa stalo. Pýtajú sa ho na to, čo videl a počul. Spĺňa Ján túto podmienku, aby mohol v „kauze“ Ježiš vystupovať v úlohe svedka? Ján, povedz nám: Bol si tam, videl si, počul si? Trikrát Ján hovorí o tom, čo videl a raz o tom, čo počul. On spĺňa podmienku, aby mohol byť „predvolaný“ za svedka.

Jánovi tak môžeme položiť otázku, ktorú nemôžeme položiť nikomu z dnes žijúcich ľudí. A síce otázku, kto je vlastne Ježiš. I tí najlepší myslitelia dneška nám môžu povedať len svoj subjektívny názor, čo si oni myslia o Ježišovi. Nikto z nich však nemôže povedať to, čo tu Ján hovorí o sebe: A ja som videl a vydávam svedectvo. Preto je rozumnejšie si vypočuť svedectvo očitého svedka z 1. storočia, ako subjektívne názory ľudí dneška.

Čo teda Ján hovorí o Ježišovi? Že je Boží Baránok. A že je Boží Syn. To sú ohromujúce tvrdenia. Znamenajú, že v Ježišovi chodil po zemi vtelený Boh. Ale toto sa predsa nedá vidieť očami. Odkiaľ to Ján má? Ako na to došiel? On dvakrát poctivo hovorí: Ja som ho nepoznal. Aby Ho spoznal, dostal od Boha poznávacie znamenie: Na koho uvidíš zostupovať Ducha, to je ten. To sa stalo vtedy, keď Ježiš prišiel, aby sa dal pokrstiť Jánom: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Vďaka tomu Ho Ján spoznal.

Ja som ho nepoznal. Mnohí takto vyznávajú s Jánom. Ale dnes Ho už poznám. Lebo i v mojom živote prišiel deň, keď som Ho spoznal ako Božieho Syna.

Pane, ďakujeme za to, že aj my už smieme patriť medzi tých, ktorí Ťa poznajú.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal