Nezaradené

12. február

Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu.

Ján 1:29-32

Prečo prišiel Ján? Aby Ježiša urobil známym Izraelu. Známym sa nemá stať Ján, ale Ježiš. Lebo dôležitý nie je sluha, ale Pán. Veď čo platí o Pánovi? Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Historicky prišiel Ježiš po Jánovi, ale časovo bol už pred Jánom, lebo bol od večnosti. Jánovým poslaním je predstaviť Ježiša, kým je a prečo prišiel.

Kto je teda Ježiš? Je Boží Baránok. Jánovým poslucháčom sa pri týchto slovách hneď vybavil chrám s jeho obeťami. Nariadením o obetiach chcel Boh naučiť Izrael lekciu o hriechu. Niet riešenia hriechu, niet odpustenia bez vyliatia krvi. Taký vážny je hriech v Božích očiach. Zároveň chcel Boh naučiť ľud i lekciu o zástupnosti. Ak nemá zomrieť vinný, musí miesto neho zomrieť obetný baránok. Boh tak pripravoval ľud na príchod svojho Baránka. A Ján svedčí, že v Ježišovi konečne prišiel Baránok, ktorého Boh poslal. Hľa, Baránok Boží!

Ale prečo prišiel? Aby sňal hriech sveta. Toto je jeho poslanie. Prišiel pre nás urobiť to, čo nikto z nás pre seba urobiť nemôže. Nikto z nás nemôže zo seba sňať to strašné bremeno hriechu, zhodiť ho zo svojich pliec ako nejaký balvan. Lebo tento balvan nenesieme na svojich pleciach, ale na svojej duši. Ani viny, ktorou je zaťažené naše svedomie, sa sami nezbavíme.

Ale čo my nemôžeme, môže Ježiš. On z nás môže sňať bremeno hriechu. A čo On sníme, sníme raz a navždy. Veď preto zomrel zástupne za nás na kríži. Niet radostnejšej zvesti ako je tá, že Boží Baránok sníma hriech! Už si Ho poprosil, aby sňal i ten tvoj?

Pane, ďakujeme, že sa už nemusíme vliecť životom so strašným bremenom hriechu na duši.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal