Nezaradené

13. február

Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.

Ján 1:29-34

Kto je Ježiš? Ján Ho predstaví dvojakým spôsobom. Najprv Ho predstaví ako Božieho Baránka. Potom Ho predstaví ako Božieho Syna. Ako Boží Baránok sníma hriech sveta. Sňať hriech znamená darovať odpustenie. Ale prečo sníma hriech sveta? Lebo jeho obeť má celosvetovú platnosť. To neznamená, že On sníme hriech z každého bez výnimky, ale že ho sníme z každého kajúceho bez rozdielu. A to bez rozdielu pohlavia, veku, rasy, farby pleti či národnosti. Vďaka obeti tohto Baránka sme dostali dar odpustenia hriechov. Ale to nie je všetko. Veď čo z odpustenia, ak by sa v našom živote inak nič nezmenilo?!

Preto Ján predstaví Ježiša aj ako Božieho Syna. Ježiš ako Boží Baránok prišiel sňať hriech z človeka, teda darovať odpustenie. Ale Ježiš ako Boží Syn prišiel krstiť Svätým Duchom, teda darovať nový život. Lebo pokrstiť Duchom znamená vnoriť človeka do nového života. Je to to isté ako sa znovu narodiť či narodiť sa z Ducha, alebo prijať dar Ducha. Vďaka tomu človek prijme nielen odpustenie hriechov, ale i nový, večný život z Boha.

Kedy Ježiš krstí Duchom? Vtedy, keď z nás sníma hriech. Odpustenie hriechov a udelenie nového života sa odohrá naraz, súčasne. Toto dvoje patrí neoddeliteľne k sebe. Nemôžeme mať jedno bez druhého. Ten, komu je odpustené, je i pokrstený Duchom. A len ten je pokrstený Duchom, komu je i odpustené. Ježiš je tak pravý Krstiteľ. Lebo On na rozdiel od Jána nekrstí vodou, ale Duchom. Odpúšťa hriešnu minulosť a daruje novú budúcnosť.

Pane, odpustenie a nový život môžeš darovať len Ty. Ďakujeme, že tak i robíš.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal