Nezaradené

13. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal.

Lukáš 4: 1 – 2a

Tu sa staneme svedkami boja, aký ešte nikto doteraz nezviedol a aký ešte nikto doteraz nevyhral. Čo je tu v stávke? Všetko. Ježišovo poslanie a tým aj naše spasenie. Ide tu o to, či Ježiš z Nazareta, Bohom poslaný Záchranca sveta, Ním je a aj Ním zostane, alebo Oň svet pripraví diabol. Či má zmysel veriť v záchranu a v Záchrancu, alebo je už všetko dopredu prehrané a stratené. Tu nejde len o Ježiša, ale o všetko a o všetkých. Preto tento príbeh môžeme sledovať len so zatajeným dychom. Veď tu ide aj o nás, aj o našu spásu.

Už hneď na začiatku nás čaká veľké prekvapenie. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Aký to kontrast! Tam Jordán, tu púšť. Tam otvorené nebo, tu otvorené peklo. Tam zostúpila holubica, tu vystúpil had. Tam zaznel hlas z neba, tu z priepasti pekla. Tam pomazanie Duchom, tu pokúšanie diablom: a diabol ho pokúšal. Po mimoriadnom požehnaní prišlo mimoriadne pokušenie. Veď v pätách každého požehnania sa vždy zakráda aj pokušenie. A čím väčšie je to prvé, tým ťažšie bude to druhé.

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Táto plnosť Ducha však pre Neho neznamená ochranu pred pokušením, ale zmocnenie v pokušení. Ani Ježiš sa nemohol „skryť“ pred pokušením a nemôžeme sa ani my. Nemáme sa mu vystavovať, ale nemôžeme sa mu vyhnúť. Je len jedno miesto, kde budeme definitívne zbavení pokušenia, a tým je nebo. Dovtedy sa máme modliť: … a neuveď nás do pokušenia (Lk 11:4).

Ale vari to nie je sám Duch, ktorý tu vedie Ježiša do pokušenia? Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. Ježiš je Duchom vedený na miesto tohto konfliktu s mocou temnosti. Tento konflikt nie je nečakaný dôsledok vedenia Duchom. Je jeho zamýšľaným účelom. A Ježiš ide poslušne v ústrety stretu s diablom. To, že diabol pokúša Ježiša, neznamená, že má nad Ním moc. Je to Duch, ktorý má celú réžiu tohto konfliktu v rukách. Aj čas, ktorý má diabol vymeraný na pokúšanie. Lebo diabol nie je rovnocenný partner Bohu. Môže len to, čo mu je dovolené. Aj v Ježišovom prípade, aj v našom. Ako dobre, že je to tak a že to vieme!

Pane, ako pokúšaný môžeš pomáhať pokúšaným. Prosíme, učiň tak!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.