Nezaradené

13. jún

Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom – počnúc najstaršími – odchádzali.

Ján 8:7-10

Keď sa ho neprestávali vypytovať… Čo sa vlastne farizeji a zákonníci pýtajú Ježiša? Pýtajú sa na jeho výklad Mojžišovho nariadenia o treste pre hriech smilstva, keď hovoria: Čo teda povieš ty (Jn 8:5)? Áno, ide o to, čo povie Ježiš. Veď On je autorizovaný vykladač zákona, ktorý dal Boh Izraelu skrze Mojžiša. Sú na najlepšej adrese. A predsa. Ježiš mlčí.   To je jeho výklad slova, na ktoré sa pýtajú. Nemá pre nich výklad. To je jeho odpoveď týmto strážcom zákona. Odmietne odpovedať na otázku položenú v nesprávnom duchu a so zlým úmyslom. Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať (Jn 8:6). Keď však Ježiš predsa prehovorí, úlohy sa vymenia. Tentokrát sa odmlčia ženini žalobcovia. Prečo? Ježiš obráti ostrie Božieho slova proti nim. Slovo, na ktorom založili svoju obžalobu ženy, teraz obžalúva ich. Odhaľuje ich ako ľudí, ktorí tiež nie sú bez hriechu, bez viny. Len zatiaľ, čo ženin hriech bol viditeľný, ich hriechy boli skryté. Zrazu ženin hriech vidia cez svoj vlastný hriech. A to im zatvorí ústa.

Teraz nastáva rozhodujúca chvíľa. Títo ctihodní zbožní mužovia stoja pred Ježišom odhalení a obvinení svojím svedomím. Čo urobia? Majú len dve možnosti. Buď sa postavia do prostriedku vedľa ženy ako spoluhriešnici, alebo odídu. Vyberú si druhú možnosť. Keď to počuli, po jednom – počnúc najstaršími – odchádzali. Nemajú silu zniesť odhalenie svojej viny. Je to príliš pokorujúce, príliš to bolelo, než aby vydržali bolesť z odhalenia. Preto odídu. Nie je to Ježiš, ktorý ich posiela preč. Je to ich pýcha, ktorá ich vyhnala. Zaujímavé je i poradie, v ktorom odchádzajú. Najprv odídu tí najstarší. Že by oni mali toho najviac na svedomí vďaka svojmu dlhšiemu veku? Tragédia týchto mužov nie je v tom, že boli odhalení ako hriešnici, ale že od Ježiša odišli ako hriešnici. Všetko mohlo byť inak, keby boli zostali. Vtedy by prežili, že to isté svetlo, ktoré nás odhaľuje, nás i omilosťuje a očisťuje.

Pane, pomôž nám zostať pri Tebe i vtedy, keď je náš hriech odhalený.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.