Nezaradené

15. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal.  Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova.

Lukáš 4: 1 – 4

Duch ho vodil… Ježiš je vedený Duchom, ktorým bol pri krste pomazaný a vystrojený. Je vedený nielen teraz, ale po celý život. To je znak jeho poslušnosti, že sa nechá viesť. Ježišova poslušnosť je však hneď napadnutá. Veď pokušiteľ prichádza za poslušnými, nie za neposlušnými. Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží Syn… Ježiš vyhladne ako človek, ale pokúšaný je ako Boží Syn. Boží Syn podľa diabla predsa nemusí trpieť, nemusí hladovať. Ak si Boží Syn, dokáž to. Hlas pokušiteľa žiada dôkaz.

Aký dôkaz chce pokušiteľ? Viditeľný zázrak: … povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Pomôž sám sebe. Použi svoju moc pre vlastnú potrebu. Veď keď Boh môže aj z kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov, čo je to pre Neho, aby z kameňa stvoril chlieb?! Stačí jedno slovo a je po hlade.

Ježiš poskytne dôkaz o svojom božskom synovstve, ale iného druhu ako žiada od Neho diabol. Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova. Toto je jeho dôkaz, poslušnosť Božiemu slovu, tomu, čo je napísané. Čo je napísané? … že človek… Čo platí pre človeka, platí aj pre Ježiša. A síce, že človek nežije z viditeľných skutočností, ale z neviditeľného slova. Lebo slovo je viac ako chlieb. Veď viera žije z dôvery v slovo, ktoré jej sľubuje aj chlieb: Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá (Mt 6:33). Keď všetko, tak aj chlieb.

Ak si Boží Syn… Ešte raz zazneli tieto slová na Ježišovu adresu. Už nie z úst diabla, ale z úst ľudí: Ak si Syn Boží, zachráň sám seba a zostúp z kríža (Mt 27:40)! Ale On nemôže zachrániť seba, lebo by už nemal kto zachrániť nás. Ten, ktorý na púšti odmietol pomôcť sebe od hladu, na kríži odmietne pomôcť sebe v utrpení. Poslušnosťou Otcovi na púšti začal a poslušnosťou Otcovi na kríži skončil. Synovej poslušnosti tak vďačíme za svoju spásu. Tej, ktorá bola poslušnosťou až na smrť a to smrť na kríži (Flp 2:7).

Pane, ďakujeme za tvoju poslušnosť, ktorou si zachránil nás neposlušných!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal