Biblia a teológia

15. jún

Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť?

Skutky 2:36-37

Čo to pre Petrových poslucháčov znamená, keď im zvestuje: …Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom? Znamená to, že situácia sa od Veľkej noci úplne obrátila. Oni už nemajú do činenia s bezmocným, všetkými vysmievaným  Ježišom, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť ľudí. Teraz majú do činenia s Pánom, ktorému sú oni vydaní na milosť a nemilosť. Teraz už nestojí otázka tak, ako sa pýtal Pilát: Čo mám učiniť s Ježišom? Teraz už stojí otázka, že čo On učiní so mnou. On, ktorého som ja zavrhol!

Lebo ak je On Pánom sveta, potom je Pánom života a smrti, i môjho života i mojej smrti. Potom je Pánom prítomnosti i budúcnosti, i mojej prítomnosti i mojej budúcnosti. Potom je Pánom časnosti i večnosti, i mojej časnosti i mojej večnosti. On rozhoduje o mne, nie ja o Ňom. Pred Ním nemôžem uniknúť. Môžem sa Mu vzpierať, môžem Ho neposlúchať, môžem v tomto živote pred Ním utekať, ale nikdy Mu neutečiem. On si na mňa počká. On raz vysloví posledné slovo o mne i o tebe. Ja nič nemôžem zmeniť na tom, že On je Pánom i môjho života, že je Pánom i nado mnou. Lebo tým Pánom Ho učinil Boh. Ja môžem len uznať jeho panstvo a pokľaknúť pred Ním alebo vzdorovať jeho vláde a odoprieť Mu svoju poslušnosť. Ale Ježiš tým neprestane byť Pánom nad mojím životom. Tým sa len ja stávam jeho nepriateľom a rebelom.

Petrovi poslucháči si zrazu uvedomia vážnosť svojej situácie. Ak Boh učinil Pánom toho, ktorého sme my zabili, tak je s nami zle. Potom máme Boha proti sebe, potom sú z nás Boží nepriatelia, nad ktorými sa vznáša hrozba smrti. Veď čo môžeme čakať od Pána sveta? Ako naloží s nami ten, ktorého sme my zavrhli? Oni spoznávajú, čo je hriech vo svojej podstate. Že to znamená povedať nie Tomu, ktorý je Pánom neba i zeme. A oni to urobili tým najradikálnejším spôsobom, keď na Veľkú noc zabili Ježiša. Nie div, že pri počutí Petrovej kázne prežijú zdesenie. Ale to je požehnané zdesenie, ktoré sa pýta: Čo máme robiť?

Pane, nechceme sa Ti vzpierať. Chceme sa Ti poddať. Prosíme, prijmi nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal