Nezaradené

26. máj

Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali: Tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať? Keďže Ježiš sám vedel, že jeho učeníci proti nemu šomrú, povedal im: Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. No medzi vami sú niektorí, čo neveria.

Ján 6:60-64

Kázeň skončila a medzi poslucháčmi nastane šum. Ľudia, ktorí patria do širšieho okruhu Ježišových nasledovníkov, hovoria: Tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať? Tvrdá neznamená ťažko pochopiteľná, ale ťažko prijateľná. Čím viac Ježiš hovorí o svojom tele a o svojej krvi, teda o svojej smrti, a čím viac hovorí o nutnosti vierou sýtiť sa ovocím jeho obete, ak má byť človek spasený, tým viac začínajú chápať, čo Ježiš hovorí. Ale čím viac chápu, tým viac sa pohoršujú, urážajú. Čo ich tak uráža na jeho slovách? To, čo uráža ľudí až dodnes. Je to Ježišov dôraz nato, že naša záchrana je len v Ňom, v jeho obeti na kríži. Že večný život môžeme mať len v spojení s Ním, že sme úplne závislí a odkázaní na jeho milosť. Kristov kríž nás totiž stavia do úlohy žobrákov, ktorí majú prázdne ruky. A to je príliš pokorujúce pre pyšného človeka. Preto ho slovo kríža uráža.

Teraz sa Ježišovi učeníci pohoršujú na jeho slovách. O čo viac sa pohoršia, keď Ho budú vidieť na kríži! Lebo jeho návrat k Otcovi, ta, kde bol predtým, sa udeje cez potupnú smrť kríža. On prišiel v tele i odíde v tele. Preto o jeho tele platí: …telo nič neosoží! To znamená, že slová o jedení svojho tela a pití svojej krvi Ježiš myslel obrazne, nie doslovne. Jeho telo je v nebi, preto nemôže byť i na zemi. Kto Ježišove slová chápe doslovne, tomu On hovorí: Duch oživuje, telo nič neosoží.

Ako však Duch oživuje? Skrze Ježišovo slovo: Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Nemáme Ježišovo telo, ale máme jeho slovo. Preto to nie je jedenie a pitie pri eucharistii, ktoré nám dá život. To by bolo magické chápanie sviatosti. Je to jeho životodarné slovo, ktorým Duch oživuje duchovne mŕtvych ľudí k večnému životu. Ale záleží od toho, či sa slovo stretne s našou vierou, alebo nie.  No medzi vami sú niektorí, čo neveria. A čo my?

Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepatrili medzi tých, ktorí neveria!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.