Biblia a teológia Kresťanský život

Čo je obrátenie?

Obrátenie je obrat v živote človeka. Je to obrátenie sa celou osobou preč od hriechu a ku Kristovi pre spásu. Od uctievania modiel k uctievaniu Boha. Od seba-ospravedlnenia ku ospravedlneniu v Kristovi. Od samovlády k Božej vláde.

Obrátenie je to, čo sa stane, keď Boh prebudí tých, ktorí sú duchovne mŕtvi, a umožní im, aby činili pokánie zo svojich hriechov a mali vieru v Krista.

  • Keď nás Ježiš vyzýva k pokániu a viere, vyzýva nás k obráteniu. Je to radikálna zmena v tom, čomu veríme a čo robíme. ( Mk 1:15)
  • Keď nás Ježiš volá, aby sme vzali svoj kríž a nasledovali ho, vyzýva nás k obráteniu. ( Lk 9:23)
  • Aby sme mohli robiť pokánie, Boh nám musí dať nový život, nové srdcia a vieru ( Ef 2:1, Rim 6:17, Kol 2:13, Ez 36:26, Ef 2:8, 2Tim 2:25).

Obrátenie nie je

  • Jednorazová udalosť bez dôsledkov na to, ako žijeme. Obrátenie sa deje v jednom momente a je to moment radikálnej zmeny. Život by mal potom vyzerať inak. Začína sa nový boj.
  • Cesta bez cieľa. Obráteniu môže pre niektorých predchádzať dlhý proces, ale vždy zahŕňa odhodlané rozhodnutie činiť pokánie z hriechu a dôverovať Kristovi, čo je bezprostredným výsledkom toho, že Boh dal nový život duchovne mŕtvemu hriešnikovi.
  • Voliteľné. Sk 17:30 hovoria, že Boh prikazuje všetkým ľuďom všade robiť pokánie. Obrátenie nemožno nikdy vynútiť, ale je absolútne nevyhnutná, aby sme boli spasení.
  • Konverzácia. Aj keď by kresťania mali s pokorou oznamovať evanjelium, naším cieľom nie je len príjemná výmena informácií. Musíme každého vyzvať, aby činil pokánie zo svojho hriechu a dôveroval Kristovi, že bude spasený.
  • Vyslovenie formulovej modlitby. Obrátenie určite zahŕňa modlitbu, ale musíme byť opatrní, aby sme ľudí nezvádzali k tomu, aby dôverovali nejakému špeciálnemu súboru slov.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Témy:

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.