Nezaradené

17. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam istý človek s vyschnutou pravou rukou. Zákonníci a farizeji striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať. Hľadali, z čoho by ho mohli obžalovať. On vedel o ich zmýšľaní a napriek tomu povedal človeku s vyschnutou rukou: Vstaň a postav sa do stredu. On vstal a postavil sa. Ježiš im povedal: Pýtam sa vás, je v sobotu dovolené dobre robiť, alebo zle? Možno v sobotu zachrániť život, alebo ho zničiť? Poobzeral sa po všetkých a tomu človeku povedal: Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela. Zmocnila sa ich zlosť a radili sa, čo urobiť s Ježišom.

Lukáš 6: 6 – 11

Ježišovi protivníci hľadajú, z čoho by ho mohli obžalovať. A Ježiš to veľmi dobre vie. Aby ich verejne odhalil, povie človeku s vyschnutou rukou: Vstaň a postav sa do stredu. Nie je vylúčené, že tohto muža tam priviedli samotní zákonníci a farizeji, keďže striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať.

Ježiš sa nechá „vyprovokovať“. Veď On neprišiel, aby chránil seba, ale aby zachránil druhých. Aj takých, akým je tento úbohý muž, neschopný používať svoju pravú ruku. Možno zostal bez práce, bez obživy. Vyzve ho, aby sa postavil do stredu. Na znamenie, že v strede jeho záujmu je človek. Svojich protivníkov postaví pred otázku: Pýtam sa vás, je v sobotu dovolené dobre robiť, alebo zle? Majstrovsky položená otázka! Pre jeho protivníkov znie otázka úplne opačne. Nie čo je, ale čo nie je v sobotu dovolené (v. 2). Čo je zakázané. Ježiš ich však svojou otázkou zaženie do kúta. Predsa nemôžu povedať, že v sobotu je dovolené robiť zle a zničiť život. Ale rovnako nie sú schopní povedať, že v sobotu je dovolené robiť dobre a zachrániť život. Lebo tým by súhlasili s uzdravením v sobotu.

V synagóge nastane ticho. Ježiš čaká na ich odpoveď, ale sa nedočká. Oni však mlčali (Mk 3:4). Tým prezradia svoju bezcitnosť voči mužovi. Ježiš mu však povie: Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela. Ježiš vráti život ruke, ktorá bola bez života. Tým ukáže, čo je zmysel soboty. Je ním odpočinok od práce, ale nie od lásky. Lebo veď naplnením zákona je láska (Rim 13:10). Miesto radosti z uzdravenia muža sa však zákonníkov a farizejov zmocní zlosť. Ako len človeka deformuje zákonícky duch, pre ktorý je zachovávanie tradície viac ako pomoc človeku! Ako takýto duch deformuje obraz Boha v očiach druhých ľudí!

Pane, chráň nás pred tým, aby náš život nedeformoval tvoj obraz v očiach ľudí!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal