Nezaradené

19. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Prejavil silu svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú; mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nasýtil dobrotami a boháčov prepustil naprázdno.

Lukáš 1: 50 – 53

Mária sa od svojej osobnej skúsenosti s Bohom obracia k všeobecnej skúsenosti Božieho ľudu v dejinách. Lebo jej skúsenosť je na jednej strane výnimočná, na strane druhej je typická pre všetkých veriacich. Ona je len jednou z veľkého počtu tých, ktorým sa tiež dostalo milosti a milosrdenstva: Jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. S tými, ktorí žijú v bázni a v úcte pred Bohom.

Slovo milosrdenstvo prezrádza, aké srdce má Boh. Je to srdce, ktoré je plné milosti. Srdce, ktoré ovláda milosrdný súcit. Preto Boh pomáha bezmocným. Tým, ktorí nemôžu pomôcť sami sebe. Ktorí sú odkázaní na jeho milosrdenstvo.

O tomto milosrdenstve platí, že Boh ho preukazuje z pokolenia na pokolenie. Prechádza z generácie na generáciu. Milosrdenstvo pre otcov, pre synov aj pre vnukov. Milosrdenstvo pre matky, pre dcéry aj pre vnučky. Lebo Boh sa nemení, preto ani jeho milosrdenstvo sa nemení. Je to isté včera, dnes i na veky. Dnes nie je menšie, ako bolo včera a ani zajtra nebude menšie, ako je dnes. Je rovnaké z pokolenia na pokolenie.

Komu však Boh preukazuje svoje milosrdenstvo? Mária oslavuje Boha za to, že pohliadol na poníženosť svojej služobnice (v. 48). Ale v tom nie je výnimkou. Tak Boh koná v prípade všetkých ponížených: … a povýšil ponížených. (v. 52b) Lebo tu platí slovo: Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený (Lk 18:14). Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť (Jk 4:6).

Ak si vo svojej pýche budujeme svoje kráľovstvo, v ktorom chceme sami vládnuť, máme Boha proti sebe. Stihne nás údel mocných tohto sveta: … mocnárov zosadil z trónov. Boh neznesie rivalov. Preto tí to majú u Neho už dopredu prehrané. Ale ak sa ponížime a pokoríme pod Božiu mocnú ruku, aj nám preukáže svoje milosrdenstvo. To, ktoré je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Aj pri nás sa naplní, že nás povýši svojím časom vo svojom kráľovstve.

Pane, ďakujeme za všetko tvoje milosrdenstvo v našom živote!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal