Biblia a teológia

19. marec

Z hlbín volám k tebe, Hospodine! Pane, počuj môj hlas; kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Ak si budeš, Hospodine, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou.  

Žalm 130:1-4

Ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, ktorý môže i odpustiť. Tie isté neprávosti, ktoré sú predmetom Božieho súdu, sú i predmetom Božieho odpustenia. Odpustenie si však z Božej strany nevyžaduje len ochotu odpustiť, ale i moc odpustiť. Ty však máš moc odpúšťať. Hriech má strašnú moc, ale Božie odpustenie má väčšiu. Hriech má moc stiahnuť nás do najväčších hlbín, až do priepasti pekla, smrti a zahynutia. Aká potom musí byť moc Božieho odpustenia, ktorá nás odtiaľ vyslobodí a zachráni?! Niet takých hlbín hriechu, niet takej priepasti viny, na ktorú by nedosiahla moc Božieho odpustenia! Ona stačí na každý hriech a na všetky neprávosti. Spoznať Božie odpustenie znamená spoznať moc, ktorá je väčšia než moc hriechu.

Slová o Božom odpustení však prinášajú skutočnú úľavu len tomu, kto prežil skutočnú hrôzu svojej situácie pred Bohom. Len ten, kto stál pred otázkou: Pane, kto obstojí?, môže nájsť záchranu a potešenie u Toho, ktorý odpustí. K Božiemu odpusteniu totiž nevedú skratky. Nemôžem obísť bolestivé poznanie, že nikto neobstojí, teda ani ja. Lebo inak nie som pripravený na to zachraňujúce a vyslobodzujúce: Ty však máš moc odpúšťať. Kto nebol konfrontovaný s Božou svätosťou, ten nepochopí, že Božie odpustenie je zázrak – nič viac, nič menej.

Čím sa pre mňa Božie odpustenie stane, či zázrakom, na ktorý nikdy nemám nárok, alebo samozrejmosťou, na ktorú si automaticky robím nárok, prezradí, čo vo mne odpustenie vyvolá. Čo má podľa žalmistu vyvolať? Aby cítili bázeň pred tebou. To znamená, aby sme Bohu v bázni slúžili. Toto odpustenie, také veľké, slávne a nezaslúžené nesmie viesť k tomu, že si začnem zľahčovať hriech, ale že si začnem viac vážiť Boha. Neznamená to, že sa bojím Boha, ale že sa bojím zarmútiť Ho svojím hriechom. Nebojím sa prísť k Bohu, bojím sa odísť od Boha. Nebojím sa priblížiť k Bohu, bojím sa vzdialiť od Neho. Nebojím sa utiekať k Bohu, bojím sa utekať od Boha.

Pane, nech nás tvoje odpustenie vedie k väčšej bázni pred Tebou!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal