Nezaradené

2. december

Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov… A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.

Zjavenie 20:11-12, 15

Ján vo svojom videní posledného súdu vidí knihy, ktoré sa na súde otvárajú. Knihy skutkov sú záznamom nášho života. Do nich sa zaznamená celý náš životný príbeh. Kniha života je menný zoznam ľudí, ktorí patria Kristovi. I oni však budú súdení podľa svojich skutkov. Ako tomu máme rozumieť?

Prítomnosť týchto dvoch kníh na súde chce vyjadriť ten zvláštny paradox, že niet spasenia zo skutkov a niet spasenia bez skutkov.

Prítomnosť knihy života na poslednom súde znamená, že niet spasenia zo skutkov, lebo spasenie je z milosti skrze vieru, nie zo skutkov. O našom spasení sa nerozhodne až na poslednom súde. Tam sa naše spasenie len verejne potvrdí. O našom spasení sa rozhoduje tu a teraz, počas nášho života na zemi a to prijatím alebo neprijatím milosti. Pre tých, ktorí milosť spasenia prijali, platia Ježišove slová: …ale radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebi (Lk 10:20). Pre nich platí: Už niet odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi (Rim 8:1).

Ale prítomnosť knihy skutkov hovorí, že niet ani spasenia bez skutkov, lebo viera bez skutkov je mŕtva. Preto táto kniha bude slúžiť ako dôkazový materiál o spasení tých, ktorých mená sú zapísané v knihe života. Tým dôkazovým materiálom bude zmenený život spasených. Nie dokonalý, nie bezhriešny, ale predsa zmenený život. Život, v ktorom napriek všetkej našej biede bude zreteľne čitateľný nielen náš rukopis, ale i Boží rukopis. To, že náš životný príbeh sa od určitej chvíle stal i Božím príbehom, ktorý písala i Božia ruka, nielen naša ruka.

Preto viera a skutky, spasenie a zmenený život patria nerozlučiteľne k sebe. Tak ako kniha života a kniha skutkov budú na poslednom súde patriť nerozlučiteľne k sebe.

Pane, pomôž nám žiť tak, aby náš život bol svedectvom o tom, že patríme Tebe!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal