Nezaradené

2. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Abrámovi sa zjavil Hospodin. . .
Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil.

Genezis 12:7

Boh sa ukáže Abrámovi a on postaví Bohu oltár. To poradie je dôležité. Boh sa nezjaví Abrámovi vtedy, keď Abrám postaví oltár a obetuje Bohu. Abrám postaví oltár vtedy, keď sa mu zjaví Boh. Božie zjavenia nie sú odpoveďou na Abrámovu zbožnosť, ale Abrámova zbožnosť je odpoveďou na Božie zjavenia. Pravý vzťah s Bohom vždy začína Bohom a Bohom je aj ďalej rozvíjaný. Ale tento vzťah nestojí len na Bohu, lebo potom by to nebol vzťah. Veď každý vzťah potrebuje dvoch. Abrám na Božie zjavenie vždy odpovedá stavbou oltára, pri ktorom vzýva Boha. Náš život viery sa nemôže rozvíjať bez našej odpovede na Božie oslovenie. Abrámovou odpoveďou bol oltár.

Aj my potrebujeme stavať svoje „oltáre“. Včera sme hovorili o stavbe prvého, osobného oltára, o našich osobných stíšeniach v súkromí. Druhým oltárom je ten rodinný. Tento oltár stavajú spolu muž so ženou. Keď prídu deti, tak otec s matkou. To je to, čo nazývame rodinnými pobožnosťami, pri ktorých si rodina spolu číta Božie slovo, spolu sa modlí a spolu spieva, oslavuje Boha. Rodinné pobožnosti majú byť pevnou súčasťou života každej kresťanskej rodiny.

Tretím oltárom je zborový oltár. Ako jednotlivci aj ako rodina sme súčasťou širšej, zborovej rodiny, ktorá má tiež svoj oltár. To je to, čo nazývame zhromaždením, keď sa spoločne zhromažďujeme k Božiemu slovu. Naša účasť na spoločných bohoslužbách sa musí stať neodmysliteľnou súčasťou nášho osobného i rodinného života. To patrí priam ku genetickej výbave kresťana. Zborový oltár slúži aj k tomu, aby nevyhasol oheň na našom osobnom a rodinnom oltári. Keď uhlík oddelíte od ohňa, rýchlo vychladne a zhasne. Preto potrebujeme spoločenstvo, aby nám pomáhalo udržiavať oheň na našich oltároch.

Všetky tri oltáre sú v živote viery nenahraditeľné. Ani jeden z nich nie je náhradou za iný. Preto všetky tri by mali byť zabudované do nášho duchovného života ako jeho pevná, stála súčasť.

Pane, pomôž nám nezanedbať ani jeden z týchto oltárov!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal