Nezaradené

20. jún

Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Opýtali sa ho teda: Kto si ty? Ježiš im odpovedal: Od začiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa povedať a súdiť, ale ten, čo ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Oni však neporozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: Keď vyzdvihnete Syna človeka, vtedy spoznáte, že Ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec.

Ján 8:24-29

Kto si ty? Niet dôležitejšej otázky než je táto. Celé kresťanstvo totiž stojí a padá na Ježišovej osobe. Kto je teda Ježiš? Dvakrát sa tu predstaví ako Ja som (v.24, 28). To znamená: Ja som stále prítomný, večný Boh. Ten, ktorý sa takto predstavil i Mojžišovi pri horiacom kre. Keď to o sebe zopakuje tretíkrát, Židia sa ho pokúsia ukameňovať. (Jn 9: 58n) V ich očiach je to rúhanie. Veď Ježiš si tým nárokuje božský pôvod. A to je niečo neslýchané! Boh v ľudskom tele!

Ale Ježiš si nenárokuje len božský pôvod pre svoju osobu. Rovnako si nárokuje božský pôvod i pre svoje učenie, keď hovorí: …ten, čo ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. A ešte raz to zdôrazní, keď povie: …hovorím tak, ako ma naučil Otec. Neslýchané tvrdenie! Podľa Ježiša má jeho  učenie pôvod v nebi, v tej najvyššej autorite, ktorou je Boh. A čo platí o Bohu? …ten, čo ma poslal, je pravdivý. Ako je Boh pravdivý, tak i Ježišovo učenie je pravdivé. Môžeme mať absolútnu istotu, že každé slovo, ktoré Ježiš vyslovil, každé prehlásenie, ktoré povedal, každé zasľúbenie, ktoré dal je pravdivé, lebo má pôvod v Bohu, ktorý je pravdivý. Ježiš je tak nielen vtelený Boh, ale i vtelená Pravda.

Ako však môžeme dospieť k poznaniu Ježiša ako vteleného Božieho Syna? Ježiš odpovedá ako: Keď vyzdvihnete Syna človeka, vtedy spoznáte, že Ja som. Kríž, na ktorý bude Ježiš vyzdvihnutý, je kľúčom k Jeho poznaniu. Ježiš nehovorí, že každý, kto Ho uvidí na kríži, uverí. Hovorí, že každý, kto uverí, uverí vďaka krížu. Prečo? Lebo kríž, na ktorom Ježiš priniesol zástupnú obeť za naše viny, je miesto, ktoré v plnosti zjavuje Boha, jeho spravodlivosť i milosť, svätosť i lásku, súd i odpustenie. Kríž nám povie o Kristovi to, čo nám o Ňom nepovie nikto a nič iné. Napríklad i to, že nás miloval viac ako svoj vlastný život.

Pane, ďakujeme, že sme pod tvojím krížom mohli spoznať seba i Teba.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.