Nezaradené

21. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu. Mária zostala s Alžbetou asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lukáš 1: 54 – 56

To, čo sa odohráva v živote Márie, nie je niečo, čo sa týka len jej osobného života. Práve naopak. To veľké dobrodenie, ktoré jej učinil Boh, sa týka celého Božieho ľudu. Preto od toho, čo Boh učinil jej (veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný… v. 49) a od toho, čo Boh činí pre celé generácie (Jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie… v. 50), Mária prechádza k tomu, čo Boh učinil pre svoj ľud Izrael: Ujal sa Izraela…

Máriin pohľad sa tak viac a viac rozširuje. Čo Boh koná v jej živote, Mária vidí v kontexte Božích vykupiteľských plánov. Dieťa, ktoré jej Boh zasľúbil, je dôkazom toho, že Boh sa ujal Izraela. Lebo to dieťa nebude len Máriin syn, ale aj Boží Syn. Bude to dávno zasľúbený a dlho očakávaný Mesiáš, Kráľ Izraela. V Ňom sa Boh ujal Izraela. A nielen Izraela, ale aj nás. Mňa aj teba. Lebo v Kristovi sa Boh ujíma hriešnikov. Vtedy aj dnes.

Preto Mária, ktorá začne osobnou skúsenosťou s Bohom a pokračuje skúsenosťou celých generácií s Bohom, nakoniec končí skúsenosťou Izraela s Bohom. Aká je to skúsenosť? Že Boh je verný svojim sľubom. Čo sľúbil v minulosti, plní teraz v prítomnosti. Prečo plní? … lebo  pamätá…
Na čo pamätá? … na milosrdenstvo… Sľub, ktorý Boh dal Abrahámovi, že v jeho semene budú požehnané všetky národy sveta, Mária nazýva milosrdenstvom. A právom. Veď sľuby, ktoré Boh dáva, dáva z milosti. A sľuby, ktoré Boh plní, plní tiež z milosti. On nie je povinný sľub dať. A rovnako nie je povinný sľub splniť. Je to len a len jeho milosť, keď robí jedno aj druhé. Jedno aj druhé je prejavom jeho milosrdenstva. A vďaka tomu, že Boh nezabúda, ale pamätá na milosrdenstvo, môžeme sa s dôverou oprieť o všetky jeho sľuby. Veď to nie sú naše sľuby dané Bohu, ale Božie sľuby dané nám, na ktorých záleží.

Boží sľub daný Abrahámovi stojí za celými dejinami Izraela. Ba viac. On stojí za celými dejinami sveta. Veď do tohto sľubu sú zahrnuté všetky národy sveta, nielen Izrael. Preto každý kresťan je ovocím sľubu, ktorý dal Boh Abrahámovi. Je dôkazom, že Boh pamätá na  milosrdenstvo.
Len vďaka tomu sa ujal aj nás.

Pane, ďakujeme, že nepamätáš na naše viny, ale na svoje milosrdenstvo!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal