Nezaradené

22. marec

On musí rásť a ja sa musím umenšovať.

Ján 3:30

Kresťan nemôže mať vo svojom živote vyššiu duchovnú ambíciu než tú, ktorú mal Ján Krstiteľ. Ale ako má vyzerať tento rast Krista vo mne a moje umenšovanie? Pomôžme si porovnaním duchovného rastu s telesným rastom. Telesný rast vyzerá tak, že dieťa rastie do výšky. Duchovný rast však vyzerá presne opačne. Nerastiem smerom nahor, ale smerom nadol. Nestávam sa väčším, ale menším. V telesnom živote človek začína malý a stáva sa väčším. V duchovnom živote človek začína veľký a stáva sa čoraz menším. Nezväčšuje sa, ale umenšuje. Nevystupuje vyššie a vyššie, ale zostupuje nižšie a nižšie.

Duchovný rast má tak presne opačný smer ako telesný. Prečo je to tak? Preto, lebo v duchovnom raste ide o premenu na Kristov obraz. Máme sa viac a viac podobať Kristovi. To potom znamená, že ja som duchovne len natoľko vyrástol, nakoľko vo mne narástol Kristus. Ale aby On mohol rásť, ja sa musím menšiť. Lebo čím je vo mne menej miesta pre mňa, tým je vo mne viac miesta pre Neho. Ale  čím je vo mne viac miesta pre mňa, tým je vo mne menej miesta pre Neho.

Alebo opačne, čím je vo mne menej miesta pre Krista, tým je vo mne viac miesta pre mňa. Keď On rastie vo mne, ja sa umenšujem. Keď ja rastiem, On sa umenšuje vo mne. Pre kresťana však platí: On musí rásť a ja sa musím umenšovať.

Ja mám vo svojom živote zviditeľňovať Krista, nie seba. Mám byť zväčšovacím sklom, ktoré zväčšuje všetko okrem seba. V duchovnom raste teda platí nepriama úmera. Čím je vo mne viac Krista, tým je vo mne menej zo mňa. Ale platí to i opačne. Čím je vo mne viac mňa, tým je vo mne menej Krista.

Pane, ukáž nám, koho je v nás viac: či Teba  alebo nás.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal