Biblia a teológia

23. február

Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.

Lukáš 15:31-32

Podobenstvom o stratenom synovi končí séria troch Ježišových podobenstiev o stratených veciach. Adresátmi týchto podobenstiev sú farizeji a zákonníci, ktorí kritizovali Ježiša, že prijímal hriešnikov. Ich kritika vyplývala z ich pokriveného obrazu Boha. Je radosť pred Bohom, keď tí, ktorí ho dráždia k hnevu, zhynú zo sveta! Tento rabínsky výrok vyjadroval ich teológiu vo vzťahu k hriešnikom.

Aj podobenstvá hovoria o radosti. Dokonca všetky tri končia témou radosti. Ale je to presne opačná radosť než tá, o ktorej hovorili židovskí rabíni. Nie je to radosť zo zahynutia hriešnikov, ale z ich záchrany. Niet väčšej radosti v nebi ako je radosť z hriešnika, ktorý robí pokánie. Tým končí i podobenstvo o stratenom synovi. Končí radosťou otca, ktorého stratený syn sa našiel. Toto je skutočný obraz Boha. Je to Boh so srdcom milostivého a ľútostivého Otca, ktorý nemá záľubu v smrti hriešnika. Preto posiela svojho Syna, aby hľadal a spasil stratených.

Podobenstvo o stratenom synovi má však otvorený koniec. Keď na konci spadne opona, nevieme, či sa starší syn zmieril s otcom, alebo nie. Či vstúpil dnu, aby sa radoval z návratu svojho brata spolu s ostatnými, alebo nie. Je to príbeh s otvoreným koncom. Ježiš ho nechá dopovedať svojim poslucháčom, všetkým starším bratom vtedy i dnes. Dvere na otcovom dome sú otvorené aj pre nich. Pozvanie vstúpiť dnu platí aj pre nich. Lebo otec rovnako miluje jedného i druhého syna.

Teraz sa patrí veseliť a radovať, hovorí otec. Keď sa Otcova bolesť stane i našou bolesťou, potom sa Otcova radosť stane i našou radosťou. Jeho bolesťou bol stratený syn. Jeho radosťou je nájdený syn. Nemôžeme neprijať tých, ktorých prijal Otec. Nemôžeme byť synmi Otca, ktorý sa raduje z návratu syna, ak nie sme bratmi tomu, kto sa vrátil späť k Otcovi. Len dobrí bratia sú i dobrými synmi.

Pane, ďakujeme, že rovnako stojíš o mladších ako i o starších synov!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal