Nezaradené

23. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Jeho otec Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto: Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov.

Lukáš 1: 67 – 70

Nielen Mária vyspievala svoj chválospev. Robí tak aj starý kňaz Zachariáš. Ona uverila, čo jej oznámil anjel. Preto tak robí ešte pred narodením svojho syna. On neuveril, čo mu oznámil anjel. Preto tak robí až po narodení svojho syna. O čom však spieva človek, ktorému „rozviaže“ jazyk Duch Svätý? Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto: Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud… Obsahom Zachariášovej oslavy je Boh a jeho dielo záchrany.

Boh v dávnej minulosti navštívil svoj ľud Izrael, aby ho skrze Mojžiša vykúpil z egyptského otroctva. Ale teraz Zachariáš hovorí o inom, oveľa slávnejšom navštívení než boli všetky doterajšie Božie návštevy na zemi. Nebude to obrazná, ale doslovná návšteva. Lebo Boh osobne navštívi svoj ľud. Urobí tak v osobe svojho Syna. V Ňom nám vzbudil mocného
Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida. Tým Spasiteľom bude Máriin a zároveň Boží Syn.

Keď sa americkí kozmonauti vrátili z prvej návštevy Mesiaca, jeden z nich vyhlásil: „Nie je dôležité, že človek chodil po Mesiaci, ale že Boh chodil po zemi!“ My nemôžeme k Nemu, preto On prichádza k nám.

Prečo? Aby vykúpil… To nie je len cieľ Božej návštevy, ale aj Božia diagnóza nášho problému. Navonok slobodní, v skutočnosti však zotročení hriechom, sebectvom, telesnosťou, vášňami. Až vtedy zistíme, akí sme zlí, keď sa začneme snažiť byť skutočne dobrými, nesebeckými, milujúcimi.

Človek aj chce robiť dobre a byť dobrým. A predsa nerobí to, čo by chcel, ale často robí to, čo robiť nechce. Prečo? Pretože nie je slobodný. Je spútaný hriechom, preto potrebuje byť vyslobodený. Aby sa otrok dostal na slobodu, niekto musel za neho zaplatiť výkupné. Aby sme sa my dostali na slobodu, Boží Syn musel za nás zaplatiť výkupné. To najvyššie, vlastným
životom. Niet inej cesty z otroctva hriechu len vykúpenie z otroctva. A čím silnejšie sú naše putá, tým mocnejší musí byť náš Vykupiteľ. A práve takého nám Boh poslal: … vzbudil nám mocného Spasiteľa.

Pane, ďakujeme, že tvoja krv preliata na kríži stačí aj na naše vykúpenie!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal