Nezaradené

24. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené! Dávajte a bude dané aj vám – mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.

Lukáš 6: 36 – 38

Náš Otec je milosrdný. To je aký? Slovo milosrdenstvo je zložené zo slova milosť a srdce. Milosrdný je ten, kto nosí zmilovanie vo svojom srdci. Na jeho základe potom zaobchádza s druhými. Prameňom zmilovania je Božie srdce. Ak chceme vidieť jeho milosrdenstvo, musíme sa postaviť pod kríž. Ten je viditeľným zjavením Božieho milosrdenstva. Takto milosrdne sa Boh zachoval k hriešnikom. Teda aj k nám. V obeti svojho Syna nám daroval spásu.

Čo však platí o Bohu, má platiť aj o jeho deťoch. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Ako On naložil s nami, tak aj my máme naložiť s druhými. Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení!

Oproti všeobecnej mentalite súdenia a odsudzovania máme šíriť milosrdný súcit, keď sa stretneme s biedou a slabosťou druhého. Ježiš nám nezakazuje posúdiť a rozsúdiť, čo je správne a čo nie. Zakazuje nám hrať sa na Boha. Lebo súdiť a odsúdiť znamená vysloviť konečné slovo o druhom. A to môže len Boh. Lebo len Boh má dokonalé poznanie človeka, na základe ktorého môže súdiť. My nie.

Ak však súdime a odsudzujeme, budeme aj my sami súdení a odsúdení. Prečo? Lebo tu platí zákon sejby a žatvy. Zasej kritiku, zožneš kritiku. Zasej súd, zožneš súd. Akým metrom meriaš druhého, takým raz Boh odmeria teba. Kto však spoznal v sebe biedneho a úbohého, ten prijíma biedneho a úbohého aj v druhom.

Odpúšťajte a bude vám odpustené! Odpustenie sa rodí tam, kde spoznávam seba ako toho, kto sám denne žije z Božieho odpustenia. Ale ak nemám odpustenie pre druhého, nebude ho mať ani Boh pre mňa. Dávajte a bude dané aj vám. Oproti mentalite, kde nič nie je zadarmo, máme šíriť mentalitu dávania. Lebo milosrdenstvo nie je len pasívny súcit, ale aktívna služba, keď druhému dávam seba, svoj čas, svoju lásku, peniaze, praktickú pomoc. Buďte milosrdní! Prečo? Lebo my sami sme odkázaní na Božie milosrdenstvo. Preto nesmieme odoprieť druhým to, čo Boh neodopiera, ale denne preukazuje nám.

Pane, odpusť nám všetko naše nemilosrdenstvo voči druhým!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal