Biblia a teológia

25. jún

Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ odišiel do pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan.

Genezis 12:7-8

Abrámov život v zasľúbenej zemi je pre nás príkladom, ako prejsť týmto životom. Jeho život sa nesie v znamení dvoch stavieb, oltára a stanu. Oltár stavia pre Boha, stan stavia pre seba. Oltár hovorí o jeho vzťahu k Bohu. Stan hovorí o jeho vzťahu k svetu. Oltárom vyznáva: Patrím Bohu. Stanom vyznáva: Nepatrím svetu. Som pútnik, ktorý týmto svetom len prechádza. Náš život na zemi zvládneme len vtedy, keď spojíme tieto dva symboly. Keď svoj život prežijeme v znamení oltára, ktorý symbolizuje oddanosť Bohu a v znamení stanu, ktorý symbolizuje oddelenosť od sveta. Žiť v spojení s Bohom ako bohoslužobník a žiť v slobode od sveta ako pútnik. Byť pripútaný k Bohu a byť odpútaný od sveta.

Stavať svoje „oltáre“ znamená mať pevné body, okolo ktorých krúži náš život viery. Vytvoriť si určité spôsoby zbožnosti, ktoré budú stále, nehnuteľné. Ktorými budeme zostávať v spojení S Bohom, vzývať Ho, otvárať sa pre Neho a zároveň uhášať svoj duchovný smäd. Konkrétne to znamená, že v živote by sme mali postaviť tri oltáre. Prvý je osobný oltár. To je to, o čom Ježiš hovorí: „Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky“ (Mt 6:6). To sú naše osobné stíšenia v súkromí, kde sme sami s Bohom.

Každý deň vstávame, aby sme sa znovu ponorili do vôd našich všedných, každodenných úloh a povinností. Ale ak sa nemáme v týchto vodách utopiť, musíme sa pravidelne vynárať nad hladinu, aby sme sa nadýchli vzduchu. Aby sme zo spojenia s Bohom čerpali silu a múdrosť pre náš život. Ak život v tomto svete nemá udusiť našu vieru, musíme si oddeliť čas a miesto pre Boha. To je ten „oltár“, ktorý si musí postaviť každý sám vo svojom súkromí a tam sa pravidelne stretávať s Bohom.

Pane, odpusť nám, keď neraz miesto pri našom oltári zostáva prázdne.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal