Nezaradené

28. december

A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.

Ján 1:14-18

Tu máme vianočnú zvesť v podaní evanjelistu Jána. Čo iní evanjelisti opísali historicky – narodenie Ježiša v Betleheme, Ján vyjadril teologicky: A Slovo sa stalo telom. Boh sa stal človekom. Ako sa večný, nestvorený a nesmrteľný Boh mohol stať časným, stvoreným a smrteľným človekom, na to Ján odpoveď nedáva. To je tajomstvo. Dáva odpoveď na to, prečo sa Boh stal človekom. To nie je tajomstvo. Slovo prišlo zjaviť Boha. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Len Boh môže zjaviť Boha, čiže seba. Preto sa Boží Syn, ktorý je jedno s Otcom a rovný Otcovi, stal človekom. Označenie Syna ako Slova súvisí s jeho poslaním zjaviť Otca.

Čo je slovo? Je to časť reči a reč je prostriedok komunikácie. Pomocou slov sa vzájomne dorozumievame. Slovami vyjadrujeme svoje myšlienky, pocity, nálady a delíme sa s nimi s druhými. Veď ako by sme sa dozvedeli, čo sa skrýva v mysli toho druhého, keby nám to sám nepovedal? Keby nezaodial svoje myšlienky do slov? My predsa nedokážeme preniknúť do mysle druhého a čítať jeho myšlienky. My sme úplne odkázaní na to, čo nám sám o sebe povie.

Čo platí o človeku, v nekonečne väčšej miere platí o Bohu. My nie sme schopní preniknúť do Božej mysle. Pokiaľ by sa Boh sám nerozhodol odhaliť, čo je v jeho mysli, nikdy by sme to nezistili. Ale to je práve to, čo sa Boh rozhodol urobiť. Zaodial svoje božské myšlienky do ľudských slov. Boh sa dal a dáva poznať prostredníctvom slova. Najprv to bolo písané slovo, keď cez Mojžiša dal človeku mravný zákon. Potom to bolo hovorené slovo, ktoré posielal cez prorokov. Ale vrcholný spôsob, ktorým sa Boh dal poznať, je vtelené Slovo. Slovo s veľkým S na rozdiel od slov s malým s však nielen zvestuje Boha, ale i zjavuje Boha. Preto Ježiš povedal: Kto videl mňa, videl aj Otca (Jn 14:9). A čo videl? My sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Božou slávou je jeho milosť a pravda. V Ježišovi sa stretávame s pravdou o Bohu i o sebe, ktorá nás odsudzuje. V Ňom sa stretávame i s milosťou, ktorá nás zachraňuje, vyslobodzuje.

Pane, ďakujeme, že si nám dokonale zjavil svojho Otca!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal