Biblia a teológia

28. september

Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli.Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš.

Žalm 51:1-6

Dávid vie nielen niečo o sebe, ale i o Bohu. Čo vie o sebe? Veď ja viem o svojich previneniach. Vie, že sa previnil voči Bohu: Proti tebe samému som zhrešil. Nielen proti Batšebe a Uriášovi, ale i proti Bohu. Lebo každý hriech proti človeku je i hriechom proti Bohu. A čo vie Dávid o Bohu? Že Boh je spravodlivý. Keby ho odsúdil, urobil by to plným právom. To je to, čo by si Dávid zaslúžil. Lebo Boh je absolútne spravodlivý vo svojich súdoch: Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Dávid tu hovorí svoje áno na Boží súd: Bože, ak by si ma odsúdil a poslal ma do pekla, bolo by to úplne spravodlivé. Lebo to je to, čo si zaslúžim.

To je neobyčajné poznanie! Dnes sa stretávame s presným opakom. Ľudia sa rozčúlia, keď počujú, že sú hriešnikmi a zaslúžia si trest. Každý povie, že si to nezaslúži, aby bol Bohom potrestaný. Že by to nebolo spravodlivé. Preto povedať áno na Boží súd, ktorý Boh vysloví už či nad nami alebo nad inými, môže len ten, kto má hlboké poznanie svojho hriechu.

Kto nemeria veľkosť svojej viny sebou, ale Bohom. Nemeria ho veľkosťou svojich pocitov viny, ale veľkosťou Boha, voči ktorému sa previnil. Lebo Boh je mierou nášho hriechu, nie naše svedomie. Náš hriech je taký veľký, aký veľký je Boh, proti ktorému sme zhrešili. Preto je Božie odsúdenie spravodlivé. K takémuto poznaniu dospel i zločinec na kríži, ktorý hovorí spoluodsúdenému: My spravodlivo dostávame zaslúžený trest (Lk 23:41).

Ale Dávid vie o Bohu ešte niečo viac. Vie nielen to, že Boh je spravodlivý, ale i to, že je milostivý. A práve poznanie Božej milosti ho vedie k pokániu: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Kde je milosť, tam je i zmilovanie. U Boha je jedno i druhé. V tom je naša nádej. Jediná nádej.

Pane, ďakujeme, že Ťa môžeme poznať ako Boha veľkej milosti!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal