Biblia a teológia

31. máj

Keď im to Pán Ježiš povedal,
bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici.

Marek 16:19

Ježiš svojím narodením vstúpil do nášho času a priestoru, do viditeľného sveta, aby pri svojom odchode vystúpil z nášho časopriestoru a vstúpil do Božieho neviditeľného sveta. Jeho odchod pre Neho znamená návrat tam, odkiaľ prišiel. Prišiel zhora, od Otca, vrátil sa späť hore, k Otcovi. Ale aký význam má Ježišovo nanebovstúpenie pre nás? To je vyjadrené slovami Kréda: Posadil sa po pravici Boha Otca Všemohúceho. Alebo slovami nášho textu: …a zasadol po Božej pravici.

Tento obraz sediaceho Ježiša vyjadruje veľmi dôležitú duchovnú skutočnosť. Lepšie mu porozumieme, ak si položíme otázku: Kedy si človek sadne? Vtedy, keď je unavený, alebo vtedy, keď je so svojou prácou hotový. Práve o túto druhú možnosť ide v prípade Ježišovho posadenia sa. On si sadol, posadil sa na znamenie, že jeho dielo je hotové, ukončené. Aké dielo? Dielo spásy.

Vtedy, keď Ježiš visel medzi nebom a zemou, keď vstúpil do strašnej tmy Božieho súdu a zavrhnutia, keď ako Boží Baránok niesol hriech sveta na sebe, vtedy zvolal: Dokonané je! A teraz sa vracia k Otcovi a hovorí: Otče, dielo, ktoré si mi dal, aby som vykonal, je hotové, skončené, dokonané. Syn si sadá vedľa Otca na znamenie: Hotovo!

O kňazoch  Starej zmluvy čítame: Každý kňaz stojí a koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obete. Ale o Ježišovi čítame: No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha (Heb 10:11-12). Oni stoja, On si sadol. V jeruzalemskom chráme neboli žiadne stoličky, žiadne miesto na sedenie. Prečo? Lebo úloha kňazov nikdy neskončila. Oni nikdy neboli so svojimi obeťami hotoví, aby si mohli sadnúť. Museli prinášať stále nové a nové obete zvierat. Ježiš si sadol, lebo priniesol jednu dokonalú obeť, seba samého a tým bola jeho úloha skončená. Aká slávna a potešujúca zvesť, že za náš hriech je prinesená dokonalá a dostačujúca obeť!

Pane, ďakujeme, že si sa posadil po pravici Otca na znak svojho ukončeného diela spásy, ku ktorému už netreba nič dodať, nič doplniť, len ho prijať!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal