Nezaradené

29. apríl

A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.

Ján 5:27-30

Ježiš hovorí o prichádzajúcej hodine, ktorá bude hodinou súdu. Prečo však tu hovorí o súde v budúcom čase? Veď už predtým hovoril o súde v prítomnom, ba dokonca i v minulom čase. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna (Jn 3:18). Ako je to teda so súdom? Ešte len prebehne, alebo už prebieha? Platí jedno i druhé. Prebieha v prítomnosti a odohrá sa i v budúcnosti. Súd, ktorý sa odohrá v budúcnosti, však bude založený na súde, ktorý prebieha v  prítomnosti.

To znamená, že o našej večnosti sa rozhoduje už tu a teraz, v našej časnosti. My nemusíme čakať až do dňa posledného súdu, aby sme vedeli, ako to tam s nami dopadne. Nemusíme žiť v neistote ohľadne toho, aký konečný rozsudok nad nami Ježiš vynesie. On nám svoj rozsudok totiž oznamuje už teraz.

Ako znie jeho rozsudok? Kto verí v neho, nie je odsúdený. A teda ani nebude odsúdený. Naopak, takí budú vzkriesení pre život, pre večný život. Posledný súd len verejne potvrdí to, čo tu Ježiš hovorí. On povedal, zasľúbil, že kto verí v neho, nie je odsúdený. Preto platí slovo Písma: A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi (Rim 8:1).

Ale to isté platí aj o tých druhých. Kto neverí, už je odsúdený. Ani neveriaci človek nemusí čakať až do dňa posledného súdu. Ježiš i jemu oznamuje, aký bude konečný rozsudok: …budú vzkriesení na odsúdenie. Odsúdenie z časnosti sa prenesie a potvrdí i vo večnosti. To znamená, že o našej večnosti rozhodne náš postoj k Ježišovi v časnosti. Aké vážne! Jeden si môže byť istý svojím večným životom už tu a teraz. Druhý si môže byť istý svojím večným zahynutím.

Pane, prosíme, pomôž nám prežiť vážnosť tvojich slov a zariadiť sa podľa nich!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal