Nezaradené

12. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli: Heli, Matat, Lévi, Melchi, Janai, Jozef… Henoch, Jaret, Malelél, Kainam, Enos, Set, Adam. Ten bol od Boha.

Lukáš 3: 23 – 38

Podľa Lukáša Ježiš začal verejne účinkovať, keď mal asi tridsať rokov. Dovtedy žil Ježiš v Nazarete, pracoval ako tesár a čakal na Boží čas. V súvislosti s jeho vystúpením na verejnosti Lukáš uvedie jeho rodokmeň. Čo nám chce Ježišovým rodokmeňom povedať? Okrem iného aj to, že Ježiš nespadol z neba na zem. Neprišiel ako nejaký mimozemšťan. Síce má božský pôvod, lebo bol splodený z Ducha Svätého, ale zároveň má aj ľudský pôvod, lebo sa narodil z Márie.

Niektoré rodokmene slúžia na to, aby priniesli slávu ľuďom. Najmä, keď sa v nich nachádzajú slávne osobnosti. Biblické rodokmene však slúžia na to, aby priniesli slávu Bohu. Lebo vydávajú svedectvo o Božej vernosti. O tom, že On je verný z pokolenia na pokolenie. Len vďaka tomu sa niť Božích zasľúbení nepretrhla.

Veď za menami v tomto rodokmeni sa skrýva Boží príbeh, príbeh zasľúbenia a naplnenia. Ježišovi predkovia boli nositeľmi zasľúbenia, ktorí často padali a vstávali, aby ďalej odovzdávali štafetu viery. Evanjelista Matúš na začiatok Ježišovho rodokmeňa stavia Abraháma, čím vydáva svedectvo o Božej vernosti od praotcov. Začína zasľúbením a končí naplnením v Ježišovi. Lukáš začína naplnením, teda Ježišom a ide smerom dozadu až po Adama. Veď píše Teofilovi, ktorý rovnako ako všetci ostatní pohania nebol synom Abraháma, ale synom Adama. Adam je náš spoločný predok. Je obrazom jednoty ľudstva.

A tak na začiatku aj na konci tohto rodokmeňa stojí Adam. Na jeho začiatku prvý Adam, na jeho konci posledný Adam, ako Písmo nazýva Ježiša (1Kor 15:45). Jeden aj druhý má pôvod v Bohu. Ten prvý bol od Boha. Ten posledný prišiel od Boha ako Boží Syn. Ale zatiaľčo prvý Adam strhol celé ľudstvo do pádu, posledný Adam prišiel, aby človeka zachránil z dôsledkov tohto pádu. Čo starý Adam zavinil, to nový Adam prišiel odčiniť. Prišiel založiť novú Božiu rodinu, aby sme sa my, ktorí sme sa narodili ako Adamove deti, mohli znovu narodiť ako Božie deti. Do rodiny, ktorej hlavou je posledný Adam, Ježiš, Boží Syn. Ako dobre, že rodokmeň, ktorý začína prvým Adamom, končí posledným Adamom!

Pane, ďakujeme, že náš duchovný pôvod už viac nie je daný  prvým Adamom, ale  Tebou!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.