Aktuálne témy

29. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Boh, pred ktorým chodievali moji otcovia Abrahám a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až dodnes, a anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny.

Genezis 48: 15 – 16

Jákob na smrteľnej posteli Jozefovi hovorí: Pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov (v. 21). Na čom je však založená jeho viera ohľadom budúcnosti? Na jeho skúsenostiach viery v minulosti. Jákob tu pred svojím synom i svojimi vnukmi vydá krásne svedectvo o Bohu: Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až dodnes…

Jákob je profesiou pastier. Ale tu hovorí o Bohu ako Pastierovi, ktorý ho pásol celý život. Ktorý ho opatroval s láskou a starostlivosťou pastiera. Posielal svojho anjela, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla. Keď Jákob stál pred faraónom, povedal: Krátke a zlé boli roky môjho života… (Gn 47:9). Tu však hovorí o anjelovi, ktorý ho vytrhol zo všetkého zlého. Jákob na smrteľnej posteli získa nový pohľad na svoj život. Horkosť vystriedala vďačnosť. Keď predtým videl len mnoho zlého, teraz vidí Záchrancu, ktorý ho chránil a z toho všetkého zlého aj zachránil.

Veď život viery nie je len život žitý vo viere v naplnenie Božích sľubov v budúcnosti. Je to aj život každodenných skúseností s Bohom v prítomnosti. Tu a teraz, v tomto pozemskom živote, môže Božie dieťa spoznať niečo z Božej milosti, vernosti, lásky a pomoci. A to … až dodnes, vyznáva Jákob. Celý môj život až do tohto dňa. Od narodenia až po smrť, od kolísky až po hrob je tu niekto, kto bdie nado mnou, stará sa, chráni, vedie.

Na Jákobovi vidíme, akým veľkým požehnaním pre deti je vlastný život viery ich rodičov. Život žitý a prežitý s Bohom a pre Boha. Život, na konci ktorého bude môcť zaznieť svedectvo o vernom a slávnom Bohu, ktorý nás opatroval celý náš život, od narodenia až po smrť. To je to najväčšie požehnanie pre deti, ktoré im rodič môže odovzdať. A kto ako Jákob za celým svojím životom vidí verného a mocného Boha, ten môže v pohľade viery v naplnenie Božích sľubov žehnať svojich potomkov, deti aj vnukov. Lebo to, na čom v živote skutočne záleží, je nebyť a nežiť bez požehnania, ktoré udelí  Boh. A On ho udelí len skrze Ježiša Krista a len v Ňom. V Ňom a skrze Neho Boh žehná. V Ňom a skrze Neho môže byť človek požehnaný požehnaním, ktorým tento svet nemôže požehnať.

Pane, nech aj náš život je a bude svedectvom o žehnajúcom Pastierovi!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.