Nezaradené

3. december

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.

Zjavenie 21:1-3

Čím Biblia začína, tým i končí. Začína stvorením neba i zeme, končí stvorením nového neba i novej zeme. Napriek novosti nového stvorenia tu vidíme určitú podobnosť s prvým stvorením. Tá podobnosť je v tom, že nové stvorenie nebude znamenať len stvorenie nového neba, ale aj novej zeme. Nebude to nebo bez zeme, ani zem bez neba. Bude to jedno i druhé, tak ako pri prvom stvorení.

Prečo potom mnohí kresťania hovoria o budúcom svete len ako o nebi? Naozaj je nebo našou konečnou destináciou? Nie. Nebo, do ktorého po smrti pôjdeme, bude len dočasný, prechodný stav, niečo ako „prestupná stanica“, v ktorej čakáme na prípoj do cieľovej stanice. V nebi budeme spolu s Kristom až dovtedy, kým Boh nestvorí nové nebo a novú zem a nevzkriesi naše telo. Našou konečnou destináciou, cieľovou stanicou však bude nová zem.

Preto posledné kapitoly Biblie nehovoria o tom, že my pôjdeme hore do neba, ale že nebo príde dole k nám. Nehovoria o našom odchode, ale o Božom príchode na zem. Ján vidí Baránkovu nevestu, nový Jeruzalem zostupovať z neba dole, nie vystupovať zdola hore. A kde je Baránkova nevesta, tam je i Baránok, Ženích nevesty. Preto Ján vidí Boha spolu s Baránkom prebývať v strede Božieho ľudu dole na zemi, nie jeho ľud prebývať s Ním hore v nebi. Toto je vyvrcholenie a naplnenie Božieho plánu s človekom, Boh prebývajúci v strede svojho ľudu.

Boh, ktorý prišiel v ľudskom tele na svet, aby si postavil svoj dočasný príbytok na zemi (A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Jn 1:14), raz bude mať svoj trvalý, večný príbytok na novej zemi. Lebo v novom stvorení nebo zostúpi na zem, takže dôjde k spojeniu neba so zemou a zeme s nebom. A Boh, naveky prebývajúci v strede svojho ľudu, sa stane najväčším požehnaním pre človeka.

Pane, teraz v nás prebývaš svojím Duchom, aby si raz naveky prebýval medzi nami!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal