Nezaradené

3. február

Lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Matúš 6:13

Modlitba Otčenáš začína Bohom a končí Bohom. Na jej začiatku prosíme: Posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Na konci zas vyznávame: Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva.

Ako však spolu súvisí kráľovstvo s mocou a slávou? Komu patrí kráľovstvo, čiže vláda, tomu patrí i moc i sláva. Komu patrí? Nie mocným tohto sveta, ani mocnostiam zla, ale nášmu Otcovi, ktorý je v nebesiach. Preto vyústením tejto modlitby je oslava Boha.

Keď vyznávame: Tvoje je kráľovstvo, tým oslavujeme Božiu veľkosť. Aký veľký je náš Boh, ktorému patrí všetka vláda na nebi i na zemi. Keď vyznávame: Tvoja je i moc, tým hovoríme: Aký mocný je náš Boh, ktorému patrí všetka moc na nebi i na zemi. A keď vyznávame: Tvoja je i sláva, tým hovoríme: Aký slávny je náš Boh, ktorému patrí všetka sláva na nebi i na zemi.

Ako však máme tomu rozumieť? Veď či sme na začiatku tejto modlitby neprosili: Príď kráľovstvo tvoje v moci a sláve? Ako to, že na jej konci už vyznávame: Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva? Či nehovorí kniha Zjavenia, že toto sa naplní až na konci dejín, keď sa kráľovstvá tohto sveta stanú kráľovstvom nášho Boha? Keď Boh viditeľne prevezme všetku moc nad svetom, ktorá Mu zatiaľ patrí neviditeľne?

Áno, a práve týmto výhľadom končí modlitba Otčenáš. Je to eschatologický výhľad, výhľad na úplný koniec všetkých vecí. (Eschatológia je učenie o posledných veciach.) To, čo sa ešte len stane v budúcnosti, my už vo viere vyznávame v prítomnosti. Preto môžu Božie deti oslavovať Boha, lebo vidia, ako veci vyzerajú z Božej strany. Ako vyzerajú od konca. Ako? Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Konečné víťazstvo v dejinách sveta patrí nášmu Bohu. Tu platí: Koniec dobrý, všetko dobré. Lepšie povedané: Koniec Boží, všetko Božie.

Pane, ďakujeme za tento úžasný výhľad na koniec všetkých vecí.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal