Biblia a teológia

3. jún

On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil…

Filipanom 2:6-9

Kristova cesta zhora nadol, zo slávy neba až k potupnej smrti na kríži je cesta najhlbšieho sebaponíženia a sebazmarenia. Ten, ktorý bol rovný Bohu, stal sa jedným z ľudí. Ten, ktorý bol Pánom všetkých, stal sa sluhom všetkých. Ten, ktorý bol všemocný, stal sa bezmocný, vydaný napospas druhým. Ten, ktorý bol prvý, stal sa tým najposlednejším. Kristus zostupuje stále nižšie a nižšie. Ide dole, dole, dole, až na úplné dno utrpenia, zavrhnutia a smrti. To absolútne dno dosiahne vo chvíli, keď na kríži volá: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil! Kristus, ktorý opúšťa slávu neba, je na konci opustený i vlastným Otcom.

Prečo ten, ktorý je všemocný, musí zostúpiť do bezmocnosti kríža a smrti? Keď Boh chce opäť získať človeka pre seba, jeho moc Mu je málo čo platná. Moc môže poraziť, zotročiť alebo zničiť človeka. Ale jedine láska môže premôcť a získať človeka. Jeden cirkevný otec povedal: Čo nie je objaté, nemôže byť vykúpené. To, k čomu sa neskloníme a neobjímeme to, nemôže byť zachránené.

Boh svojou mocou z neba nemohol zachrániť človeka. Len moc lásky, tej obetujúcej sa lásky, ktorá zostúpila na zem, aby objala hriešnika, mohla vykúpiť hriešnika. Preto Kristovo zostupovanie je zostupovaním lásky, služby a obete, ktorá má podobu kríža.

Na Kristovi vidíme, ako sa Božie cesty a naše cesty rozchádzajú. On šiel dole, my chceme ísť hore. On nemyslel na seba, ale na druhých. My nemyslíme na druhých, ale na seba. On neslúžil sebe, ale druhým. My slúžime sebe, nie druhým. On prišiel poslúchať, my chceme rozkazovať. On zmaril sám seba, my chceme zachrániť seba. On sa vzdal svojich práv, my sa ich domáhame. Božie cesty a naše cesty sa rozchádzajú, lebo Božie záujmy a naše záujmy sa rozchádzajú. Spojiť sa môžu len v Kristovi.

Pane, ďakujeme za tvoje sebazmarenie, ktorým si nás zachránil!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal