Nezaradené

30. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému: Choď, tak ide. A druhému: Poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi: Urob, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, prekvapil sa. Obrátil sa k ľuďom, ktorí išli za ním, a povedal: Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovia vrátili domov, našli sluhu uzdraveného.

Lukáš 7: 8 – 10

Aj Ježiša dokáže niečo prekvapiť. Nenachádza vieru tam, kde ju čakal, ale tam, kde ju nečakal. Nenachádza ju na pôde „cirkvi“, ale za jej hranicami, u pohanského stotníka. Čo robí stotníkovu vieru veľkou? Ale povedz len slovo. Veľká viera je tá, ktorej stačí len slovo, Ježišovo slovo. Tí, ktorí prišli za Ježišom predtým i potom, prišli so žiadosťou o dotyk, o zloženie rúk, o osobnú návštevu pri lôžku chorého. Žeby Ježiš mohol uzdraviť i na diaľku, k takej viere ešte nikto nedospel. Až tento stotník.

On  z vlastnej skúsenosti vie, že aj holé slovo má moc. Dokonca aj ľudské slovo. Keď nadriadený vydá rozkaz, podriadený musí poslúchnuť. O čo väčšiu moc má potom Ježišovo slovo! On nemusí byť fyzicky prítomný pri lôžku chorého, ani sa ho nemusí dotknúť. Stačí, keď povie slovo a sluha bude uzdravený, dokonca  aj na diaľku. A tak sa i stalo.

Ježišovo slovo má moc, to znamená, že činí, čo hovorí. Keď povie, stane sa. A stane sa bez ohľadu na vzdialenosť. Lebo Ježiš nie je mocný len vtedy, keď je blízko. A neprestáva byť mocným ani vtedy, keď je ďaleko. Moc jeho slova preklenie akúkoľvek vzdialenosť, vtedy aj dnes. Je to slovo, ktoré uzdravuje, odpúšťa, zachraňuje pre večnosť.

K akej viere nás pozýva tento príbeh? K viere, ktorej stačí len slovo. Viac nepotrebuje. Lebo je to Ježišovo slovo. Slovo nedáva žiadnu viditeľnú záruku, o ktorú by sa človek mohol oprieť. Ani nemôže dať, lebo Božie kráľovstvo, ktoré prišlo s Ježišom, má neviditeľný charakter. Je duchovnej podstaty. Preto kresťan žije vierou a nie videním. Žije z neviditeľných vecí, z Božieho slova, a žije pre neviditeľné veci, pre veci Božieho kráľovstva.

Pane, nech aj nám stačí len tvoje slovo na to, aby sme verili!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal