Nezaradené

5. marec

Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Keď bol cez sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

Ján 2:23-25

Oproti sebe tu stojí viera učeníkov a viera zástupov. Viera učeníkov je z počutia Ježišovho slova. Viera zástupov je z videnia Ježišových zázrakov. Ľudí vždy priťahovala moc, vtedy i dnes. Preto chcú vidieť zázraky, prejavy Božej moci. Ako sa však Ježiš stavia k viere založenej na videní? Odmietavo. Ježiš takejto viere nedôveruje, nepriznáva sa k nej.

On vie, že táto viera zástupov je len povrchná a dočasná. To nie je viera, ktorá vedie ľudí k oddanosti Ježišovi. Ktorá sa chce postaviť do Ježišových služieb. Je to taká ľudová, poverčivá viera, ktorá chce Ježiša postaviť do svojich služieb. Ale vo chvíli, keď Ježiš odmietne stáť v službách ľudí a plniť vôľu zástupov, tie sa Mu otočia chrbtom a opustia Ho. Ba čo je ešte horšie, obrátia sa proti Nemu. A presne to sa i stalo.

Na začiatku Ježišovho verejného pôsobenia čítame, že mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia. Na konci jeho verejného pôsobenia však čítame: Hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho (Jn 12:37). Povrchná viera založená na videní sa nakoniec zmení na neveru. A to i napriek videniu. Preto Ježiš odmieta tých, ktorí hovoria: Ukáž nám znamenie, predlož nejaký dôkaz, aby sme verili. Odmieta tých, ktorí Mu kladú podmienky.

Ježiš vie, ako to s Ním myslíme, či úprimne, alebo neúprimne. Sám totiž vedel, čo je v človeku. To, čo Ježiš o nás vie, je neraz zahanbujúce. Ale čo my vieme o Ňom, je povzbudzujúce. My nie sme spoľahnutiahodní, ale On áno. My nie sme dôveryhodní, On však áno. My sa nemôžeme oprieť o svoju vieru, ktorá je slabá, nestála. Môžeme sa však oprieť o Ježiša, ktorý je mocný, stály a verný.

Pane, Ty vieš ako je to i s našou vierou. Prosíme, posilňuj ju svojím slovom!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal