Biblia a teológia

6. január

Keď sa za čias kráľa Heródesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.

Matúš 2:1-2

Podľa cirkevného kalendára sa dnešný deň nazýva Zjavenie Pána. Obdobie po dnešnom dni sa nazýva obdobím Po zjavení Pána, kedy sa v cirkvi čítajú biblické texty o tom, ako Boh zjavil ľuďom svojho Syna.

Zjavil. Čo to znamená? Prečo Boh musí niečo zjaviť, ak chce, aby to človek videl? Keď ide o duchovné skutočnosti, človek je slepý. Jeho duchovnú slepotu môže odstrániť len Boh. Robí to tak, že človeku zjavuje, inými slovami odkrýva skutočnosti, ktoré by inak nevidel. Podobne, ako to urobil i v prípade mudrcov. Boh im otvoril oči, aby v narodenom betlehemskom dieťati spoznali Kráľa. Odhalil im vianočné tajomstvo, totožnosť narodeného dieťaťa, na ktoré by sami neprišli.

Práve o tom je dnešná nedeľa. Je o Bohu, ktorý i dnes zjavuje v narodenom dieťati svojho Syna. Odstraňuje z očí človeka duchovný zákal, aby mohol vidieť, čo sa inak vidieť nedá. Že konečná odpoveď na všetko ľudské hľadanie, na prázdnotu a porušenosť nášho života je v Ježišovi Kristovi.

Pozoruhodná na tomto príbehu je skutočnosť, komu to Boh zjavuje. Nie predstaviteľom židovského národa, ale predstaviteľom pohanského sveta. Príbeh o mudrcoch hovorí, že Ježišovo narodenie nie je len udalosť lokálneho, ale globálneho, celosvetového významu. Netýka sa len obyvateľov Palestíny, vyvoleného národa. Týka sa obyvateľov všetkých krajín celého sveta. Židov i nežidov. Mudrci tvoria predvoj budúceho veľkého zástupu pohanov, ktorý príde po nich, aby v Kristovi našiel Vykupiteľa sveta. Takže mudrci reprezentujú i nás. Aj svet pohanov bol zastúpený pri betlehemských jasliach.

A s čím prichádzajú mudrci?… prišli sme sa mu pokloniť. Vyjadrujú tým svoj postoj k tajomstvu Vianoc. Keď sa Boh tak hlboko sklonil k nám, potom sa i my máme hlboko skloniť pred Ním. Klaňať sa Bohu znamená uctievať Boha. Kto iný ako Boh je hoden našej úcty?!

Pane, chceme byť medzi tými, ktorí sa Ti klaňajú a uctievajú Ťa!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal