Nezaradené

6. máj

Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?!

Ján 5:45-47

Ježiš žil v prvom storočí. My žijeme v dvadsiatom prvom storočí. Kde sa s Ním môžeme stretnúť? Kde Ho máme hľadať? Ježiš v rozhovore so Židmi hovorí, kde. V Písmach, čiže v Biblii. Skúmate Písma… a práve ony svedčia o mne (Jn 5: 39). A ešte raz povie: Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. To znamená, že Bibliu si čítame preto, aby sme sa v nej stretli s Ježišom, o ktorom ona vydáva svedectvo. Písané slovo nás posiela k živému Slovu a hovorí: Choď k Ježišovi. Len také čítanie Písma je užitočné, ktoré nás vedie na kolená pred Kristom. Ak nás k tomu nevedie, je neužitočné.

S kresťanom je to podobne ako s chlapcom, ktorý je zamilovaný do svojho dievčaťa. Preto so sebou nosí jej fotografiu, ktorá mu pripomína jeho milú, keď sú od seba vzdialení. Často si jej fotografiu vyberie a zamilovane sa na ňu pozerá. Ale on nemiluje fotografiu, ale dievča, ktorá je na nej. A tak je to s nami i s Bibliou. V Biblii máme portrét Ježiša Krista. My milujeme Bibliu, ale len preto, lebo milujeme Toho, ktorého vidíme na portréte. My neuctievame Bibliu, ale Krista Biblie. Veď Ježišov portrét nespasí. Spasí len Ten, ktorý je na portréte.

A predsa si Židia mysleli, že spasiť môže i niekto iný, Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Mojžiš je predstaviteľ zákona, ktorý Boh skrze neho dal Izraelu. Vložiť svoju nádej do Mojžiša tak znamená dúfať, že zachovávaním zákona, teda dobrými skutkami môže byť človek spasený. Ale náboženstvo skutkov nikoho nespasí. Veď pred Mojžišovým zákonom všetci stojíme ako vinní. Preto Ježiš hovorí: Vaším žalobcom je Mojžiš. Preto nás Mojžiš posiela ku Kristovi, zákon ku krížu, lebo len Kristova obeť môže spasiť priestupníkov zákona. Každá iná nádej je falošná.

Pane, chráň nás pred tým, aby sme neskladali svoju nádej na spásu do čohokoľvek mimo Teba!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal