Nezaradené

7. február

Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle.

Ján 1:6-8

Na čom je založená kresťanská viera? Na svedectve očitých svedkov. Nikto z nás Ježiša ani nevidel, ani nepočul. On žil v 1. storočí, my žijeme v 21. storočí. Preto všetko, čo o Ňom vieme, vieme len vďaka ľuďom, ktorí Ho videli i počuli. Ktorí pre ďalšie generácie zanechali o tom písomné svedectvo. Takým svedectvom je i Jánovo evanjelium. Je to svedectvo očitého svedka, ktorý na vlastné oči videl a na vlastné uši počul historického Ježiša. (Jn 19:35; pozri i 1Jn 1:1)

Ale evanjelista Ján nie je jediným očitým svedkom. Jeho evanjelium je vlastne svedeckou výpoveďou mnohých ďalších svedkov. Jedinečné miesto medzi nimi patrí inému Jánovi, ktorý dostal prímenie Krstiteľ. On stojí historicky ako prvý na začiatku dlhého radu svedkov, ktorí prišli po ňom.

Čo bolo cieľom jeho svedeckého poslania? …aby všetci prostredníctvom neho uverili. Aby uverili, nie v Jána, ale skrze Jána. Veď Ján nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle, ktorým je Kristus. Aby všetci uverili. To znamená, že kresťanská zvesť je univerzálna, určená každému a všetkým bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, kultúry či náboženstva. Je to zvesť, ktorá nikoho nevylučuje, nikoho nediskriminuje. Nikto nie je zvýhodnený ani  znevýhodnený.

Veď čo táto zvesť žiada od človeka, je viera. Tá je dostupná každému, lebo každý verí. Naša viera je však vierou v seba. Veríme sebe, spoliehame sa na seba, dôverujeme sebe. Ale evanjelium nás vyzýva, aby sme vieru v seba zamenili za vieru v Krista. Aby sa On pre nás stal tým, ktorému veríme, na koho sa spoliehame, komu dôverujeme. Aby sme sa potom sami stali svedkami, ktorí nesvedčia o sebe, ale o svetle, ktorým je Kristus. O tom, čo On vykonal i pre nás.

Pane, ďakujeme za svedectvo očitých svedkov minulosti. Pomôž i nám byť tvojimi svedkami v prítomnosti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal