Biblia a teológia

8. apríl

Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali ho obžalúvať: Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ.

Lukáš 23:1-2

Židia nemali právo vykonávať trest smrti, preto privedú Ježiša pred Piláta a obvinia Ho z hrdelného zločinu, zo vzbury proti cisárovi. V tejto chvíli udrie hodina pravdy v živote týchto svätých mužov Izraela. Lebo práve teraz vyjde celá pravda o nich na svetlo. Toto sú ľudia, ktorí nič nenávidia tak veľmi ako práve Rím, reprezentovaný Pilátom. Ale keď Ježiš vydá svedectvo o svojom mesiášstve, vydajú Ho svojmu úhlavnému nepriateľovi a povedia: Tento človek je váš nepriateľ, nepriateľ Ríma, lebo búri Židov proti cisárovi. Týmto definitívne zrádzajú to, čím žili celé generácie ich otcov. Zrádzajú tisícročnú nádej Izraela, keď zavrhujú Bohom poslaného Mesiáša a vydávajú Ho do rúk tých, ktorých sami tak nenávidia. Čo sa to s nimi stalo?

Títo svätí muži Izraela žili celý čas v presvedčení, že slúžia Bohu, že im ide o Boha, o Božiu vec, o Božiu česť. Ale pri stretnutí s Ježišom sa ukáže, že v skutočnosti im nejde o Boha, ale o seba. Ide im o vlastné záujmy, o vlastnú česť, o vlastné postavenie. Preto musia Ježiša odstrániť, lebo On je najväčšou hrozbou pre človeka, ktorý chce žiť sám pre seba a podľa seba. Už či je to človek zbožný, alebo bezbožný. Preto sa stretnutie s Ježišom stáva skúšobným kameňom nášho života. Lebo pri stretnutí s Ním sa stáva jasným, že jeden z nás dvoch musí zomrieť. V našom živote totiž nie je miesto pre oboch. Ak nechcem zomrieť ja sám sebe, svojmu sebeckému, pyšnému ja, potom musí v mojom živote zomrieť Ježiš. Skutočnou smrťou zomrel Ježiš len raz, ale odvtedy zomiera znovu a znovu rukami tých, ktorí Ho križujú vo svojom živote, aby nemuselo zomrieť ich ja. Čo všetko urobí človek preto, aby nemusel kapitulovať pred Bohom?!

Udalosti Veľkej noci nám prinášajú šokujúcu zvesť. Keď Boh v ľudskom tele skríži cestu človeku, už či nábožnému, alebo bezbožnému, výsledok je vždy rovnaký. Jedni Ho odsúdia na smrť v mene Božom a druhí v mene cisárovom.

Pane, až tvoj kríž zjavuje, aký veľký je odpor a vzdor človeka voči Tebe!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal