Biblia a teológia

8. február

Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty? On vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. Si azda ten prorok? Odpovedal: Nie.

Ján 1:19-21

Čo je to, čo človeka robí hodnoverným svedkom? Jeho charakter, konkrétne jeho pokora. Jánova pokora vynikne práve vo chvíli, keď za ním príde vyšetrovacia komisia z Jeruzalema. Jeho pôsobenie totiž vyvolalo v národe duchovný pohyb, ktorý neunikol pozornosti cirkevnej vrchnosti. Keďže Ján k svojej činnosti nemal poverenie inštitučnej cirkvi, tá za ním pošle inšpekciu, komisiu zloženú z klerikov i laikov, aby podrobila Jána krížovému výsluchu.

Z otázok, ktoré Jánovi položia je zrejmé, že ho považujú za dôležitú osobu. Buď je Kristus, teda zasľúbený Mesiáš, ktorého Židia čakali. Alebo je druhý Eliáš, príchod ktorého predpovedal prorok Malachiáš. Alebo je ten prorok, o ktorom kedysi dávno hovoril už Mojžiš. Týmito otázkami priam podsúvajú Jánovi jednu veľkú rolu za druhou. A čo Ján? Nepodľahne pokušeniu prisvojiť si rolu, ktorá mu nepatrí? Nepodľahne pokušeniu dodať si v očiach delegácie väčšiu vážnosť?

Všimnime si jeho odpovede: Ja nie som Mesiáš. Nie som. Nie. Toto trojnásobné Jánovo nie na svoju adresu je poznávacie znamenie pokorného svedka. On nechce byť niekým dôležitejším, než je. Preto zostručňuje svoje odpovede, keď hovorí o sebe. Prečo to robí? Lebo on je len svedok. A svedok tu nie je na to, aby hovoril o sebe, ale o Kristovi. Ján nie je svetlom, prečo by mal zatieniť Toho, kto tým svetlom je? Svedok nemá zacláňať druhým vo výhľade na Krista.

Čo v tomto prípade znamená zacláňať? Svedčiť o sebe a nie o Kristovi. Priťahovať pozornosť na seba a nie na Krista. Svedok však ustupuje do úzadia, aby vynikol Ten, ktorý je svetlom. Svedok nechce byť hviezdou či celebritou. Chce byť reflektorom, ktorý osvetľuje Krista a priťahuje pozornosť na Neho. Lebo svedectvo, ktoré je viac svedectvom o svedkovi ako o Kristovi, nie je dôveryhodné svedectvo. A taký svedok nie je dôveryhodný svedok.

Pane, chráň nás pred tým, aby sme priťahovali pozornosť na seba miesto na Teba!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal