Biblia a teológia

Čítaj Bibliu: Uprostred globálneho konfliktu

Boh je naše útočisko a sila.
Prečítajte si tieto biblické texty, ktoré vám poskytnú útechu a pomôžu pri modlitbe v časoch celosvetových sporov, konfliktov a vojen.


1. Žalm 46

1 Zbormajstrovi. Od Korachovcov. Pieseň pre vysoký hlas.

2 Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach. 

3 Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora, 

4 hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. — Sela 

5 Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. 

6 Boh je uprostred neho, nepohne sa; Boh mu pomôže na úsvite. 

7 Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. 

8 Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela 

9 Poďte a hľaďte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi: 

10 zastavuje vojny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni. 

11 Prestaňte! Uznajte, že ja som Boh! Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. 

12 Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela


2. Izaiáš 43:1-5

1 A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael:
„Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj.

2 Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa.
Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli.

3 Veď ja som Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ.
Dal som Egypt ako výkupné za teba, Kúš a Sábu namiesto teba.
 

4 Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý,
milujem ťa, ľudí dám namiesto teba a národy za tvoj život.

5 Neboj sa, veď som s tebou,
tvoje potomstvo privediem od východu, zhromaždím ťa od západu.


3. Evanjelium podľa Jána 16:31-33

31 Ježiš im odpovedal: „Teraz veríte?
32 Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete na všetky strany, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou.
33 Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“


4. Žalm 31:15-25

15 Ja len tebe dôverujem, Hospodin.
Povedal som: „Ty si môj Boh.“
 

16 V tvojej ruke je môj čas.
Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov.

17 Rozjasni tvár nad svojím služobníkom.
Zachráň ma svojou milosťou!
 

18 Hospodin, nedaj ma zahanbiť, veď som volal k tebe.
Bezbožníci sa zahanbia, umĺknu v podsvetí.
 

19 Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto,
nehanebne a pohŕdavo proti spravodlivému.
 

20 Aká nesmierna je tvoja dobrota! Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja.
Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe.
 

21 Schováš ich vo svojom úkryte pred ľudskou zákernosťou.
Skryješ ich vo svojom príbytku pred svárlivými jazykmi.
 

22 Hospodin je zvelebený,
lebo mi zázračne prejavil milosť v obliehanom meste.
 

23 V úzkosti som si povedal: „Odvrhnutý som spred tvojej tváre.“
Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc.
 

24 Milujte Hospodina všetci jeho zbožní.
Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom.
 

25 Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.


5. Druhý list Korinťanom 4:7-10

7 Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha, a nie z nás.
8 Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení; sme bezradní, no nie zúfalí;
9 sme prenasledovaní, no nie opustení; sme zrážaní k zemi, no nehynieme;
10 stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život.


6. Žalm 56

1 Zbormajstrovi, na nápev: „Zamĺknutá holubica diaľav.“
Pamätný Dávidov zápis, keď ho Filištínci chytili v Gate.

2 Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek, deň čo deň ma napáda a utláča. 

3 Denne sliedia za mnou protivníci, mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne. 

4 V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. 

5 V Boha, ktorého slovo chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa.
Čo mi môže urobiť telo?
 

6 Deň čo deň prekrúcajú moje slová, vymýšľajú o mne len zlé. 

7 Spolčujú sa a striehnu, striehnu na moje kroky, chcú ma pripraviť o život. 

8 Pre neprávosť im nedaj uniknúť! Vrhni ich, Bože, do hnevu národov! 

9 O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy.
Či v tvojej knihe nie je o nich záznam?
 

10 Raz moji nepriatelia ustúpia, v deň, keď zavolám o pomoc.
Tak poznám, že Boh je pri mne.
 

11 V Boha, ktorého slovo chválim, v Hospodina, ktorého slovo chválim, 

12 v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek? 

13 Na mne je, Bože, splniť, čo som ti sľúbil, prinášam ti obety vďaky, 

14 lebo si ma vytrhol zo smrti, ba aj moje nohy si zachránil od úrazu,
aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých.


7. Izaiáš 2:2-4

2 V budúcich dňoch bude pevne stáť vrch Hospodinovho domu na vrchole hôr vyvýšený nad pahorky.
Budú k nemu prúdiť všetky národy
 
3 a putovať mnohé kmene a povedia si: „Poďme, vystúpme na Hospodinov vrch, do domu Jákobovho Boha, aby nás poučil o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch.“ Veď zo Siona vyjde zákon, Hospodinovo slovo z Jeruzalema. 
4 On bude súdiť medzi národmi a naprávať mnohé kmene, takže si z mečov ukujú radlice, zo svojich kopijí vinárske nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji.


8. Evanjelium podľa Jána 14:27

27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.


9. Žalm 27:1-7

1 Dávidov. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť?
Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť?
 

2 Keď sa ku mne priblížili zlosynovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. 

3 Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce.
Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať.
 

4 Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím,
aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života,
aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám.
 

5 Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy.
Ukryje ma v skrýši svojho stanu, postaví ma vysoko na skalu.

6 Už teraz pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa.
V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi. 

7 Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma!


10. Zjavenie 22:20-21

20 Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: „Áno, prídem čoskoro!“ Amen, príď, Pane Ježišu!
21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.


Poznámka redaktora: Prevzaté z: Crossway

Crossway

je nezisková kresťanská organizácia, ktorá vydáva Bibliu a knihy zamerané na evanjelium.