Biblia a teológia

Evanjelikálne výklady Genezis 1-2

DEFINÍCIA

Hoci existuje veľa možných výkladov chronológie Genezis 1-2, všetci evanjelikáli považujú text Písma za premyslený sám o sebe a zastávajú určité stanovisko vo vzťahu k vedeckým tvrdeniam.

ZHRNUTIE

Hoci veľa ľudí zo súčasnej západnej kultúry sa domnieva, že text Genezis 1-2 je z hľadiska diskusie o stvorení, veku a vývoji zeme zastaralý, kresťania sa už storočia snažia pochopiť vzťah medzi Genezis 1-2 a súčasnými vedeckými tvrdeniami. Existuje aspoň desať pohľadov na vzťah medzi chronológiou Genezis 1-2 a súčasným vedeckým datovaním: kreacionizmus mladej zeme; teória dospelého stvorenia, teória dní zjavenia, teória odstupu, teória miestneho stvorenia, teória dní a prerušení, teória dní ako vekov, teória analogických dní, rámcový pohľad a teória výlučne náboženského významu. Každá z týchto teórií má vlastné úskalia, či už v oblasti narábania s Bibliou alebo vedeckými poznatkami. Ďalšia a príbuzná otázka sa týka stvorenia Adama a Evy. Boli jednoducho súčasťou väčšej populácie postupne sa vyvíjajúcich bytosti, ako tvrdí súčasná vedecká teória, alebo boli špeciálne a priamo stvorení Bohom?

Ako verne vykladať Genezis 1-2?

V súčasnej západnej kultúre niektorí ľudia jednoducho odmietajú Genezis 1-2 a Bibliu ako celok, pretože si myslia, že vo svetle súčasných poznatkov je už zastaralá. Vedecké napredovanie vraj preukázalo, že Biblia sa mýli a jej zvesť je irelevantná. Toto odmietnutie však len zriedkavo pracuje so skutočnosťou, že už celé storočia kresťania, ktorí rešpektujú Bibliu ako Božie slovo, dôkladne skúmajú vzťah Biblie a súčasných vedeckých tvrdení. Prišli s viacerými pohľadmi či teóriami, ktoré sa snažia vysvetliť vzťah Genezis 1-2 a tvrdení o vzniku sveta podľa mainstreamovej vedy.

MOŽNÉ POHĽADY

Stručne zhrnieme desať rôznych pohľadov a každý krátko zhodnotíme. Čitateľov upozorňujeme, že tieto pohľady sa obšírnejšie rozoberajú vo vydaných knihách a na webstránkach.

Kreacionizmus mladej zeme (Young Earth Creationism)

Kreacionisti mladej zeme (KMZ) tvrdia, že zem a vesmír ako celok sú staré len niekoľko tisíc rokov. Ako dôkazy uvádzajú niektoré detaily zo sveta, ale ich hlavnou motiváciou je túžba byť verní Genezis 1. Myslia si, že tých šesť dní je šesť bežných dní bez akýchkoľvek rozostupov. Preto sa usilujú novým spôsobom interpretovať alebo vyvrátiť veľké množstvo tvrdení mainstreamovej vedy ohľadom minulosti. Tento prístup sa často vyskytuje spolu s „geológiou potopy“, podľa ktorej hlavné geologické vrstvy obsahujúce fosílie na celom svete vznikli počas Noachovej potopy. Kreacionizmus mladej zeme sa niekedy nazýva aj „teóriou 24-hodinového dňa“, ale toto označenie nie je vhodné, pretože aj podľa iných pohľadov mal každý zo šiestich dní v Genezis 1 24 hodín.

Kritika. Sú tu dve veľké otázky: (1) Je interpretácia Genezis 1-2 podľa KMZ jediná rozumná, alebo pri nej ide o vyčítavanie z textu viac, než je náležité? (2) Je interpretácia dôkazov zo sveta podľa KMZ presvedčivá? Kritici sa často sťažujú na selektívne narábanie s dôkazmi a špeciále úpravy, ktoré sú potrebné, aby sa dôkazy zhodovali s výkladom biblického naratívu podľa KMZ.

Teória dospelého stvorenia (The Mature-Creation Theory)

Teória dospelého stvorenia taktiež tvrdí, že dni v Genezis 1 mali normálnu dĺžku. Na rozdiel od KMZ sa venuje oblastiam rozporu s tvrdeniami mainstreamovej vedy, a to hlavne pomocou princípu „dospelého stvorenia“. Adam a Eva boli stvorení ako dospelí a nemali za sebou proces postupného rastu. Podobne tvrdia, že celý vesmír mohol byť stvorený koherentne „dospelý“. Teda tak, ako Adam mohol mať zdanlivo 25 rokov (podľa vedeckého skúmania), celý vesmír mohol byť stvorený „dospelý“ so zdanlivým vekom 14 miliárd rokov.

Kritika. Kritici sa najviac sťažujú na to, že to vyzerá, ako keby nás Boh zavádzal stvorením zdanlivého veku. Typická odpoveď od zástancov dospelého stvorenia je, že chyby sa dopúšťajú ľudia, ktorí predpokladajú, že i počas výnimočného časového obdobia na začiatku sveta z dospelosti vyplýva minulý postupný proces.

Teória dní zjavenia (The Revelatory-Day Theory)

Teória dní zjavenia tvrdí, že šesť dní v Genezis 1 bolo šesť dní Mojžišovho života, počas ktorých Boh postupne zjavil rôzne činy stvorenia. Tieto dni boli 24-hodinové dni zjavenia Mojžišovi, nie 24-hodinové dni, počas ktorých Boh stvoril svet.

Kritika. Žiadne dôkazy v Genezis 1 nenaznačujú, že tie dni boli dňami zjavenia a nie dňami Božej práce pri stvorení sveta. Paralela medzi božskou a ľudskou prácou v Exodus 20:8-11 potvrdzuje, že Genezis 1 je o božských činoch, nie božskom zjavení.

Teória odstupu (The Gap Theory)

Teória odstupu tvrdí, že medzi Genezis 1:1 a veršom 2 je časový odstup. Genezis 1:1 je o pôvodnom diele stvorenia z ničoho. Potom nasleduje nešpecifikované obdobie. Druhý verš opisuje skazu stvoreného poriadku, teda rozpad spojený so Satanovým pádom. Preklad by znel „Zem sa stala pustou a prázdnou.“ Verše 3-31 potom opisujú obnovu stvoreného poriadku po tomto rozpade. Súčasné vedecké tvrdenia sú v súlade s odstupom medzi veršami 1 a 2.

Kritika. Gramatická štruktúra hebrejčiny vo verši 2 naznačuje, že v ňom ide o informácie o okolnostiach a nie o pokračovanie hlavného naratívu. V súlade s tým je správny preklad ten bežný: „Zem bola pustá a prázdna.“

Teória miestneho stvorenia (The Local-Creation Theory)

Teória miestneho stvorenia hovorí, že hoci Genezis 1:1 je o všeobecnom diele stvorenia, väčšina Genezis 1 opisuje Božiu prácu v malej oblasti zeme, nie na celej planéte.

Kritika. Neexistujú žiadne textové dôkazy podporujúce takéto zúženie na malú oblasť.

Teória dní a prerušení (The Intermittent-Day Theory)

Teória dní a prerušení hovorí, že každý zo šiestich dní mal 24 hodín, ale že medzi nimi zrejme boli veľké časové odstupy. Božie činy a vedecký popis minulosti je v súlade s týmito odstupmi.

Kritika. Všimnite si paralely v Exodus 20:8-11 medzi Genezis 1 a pravidelným týždenným dodržiavaním šabatu Izraelitmi. Tieto paralely dobre nefungujú, ak sú medzi dňami Genezis 1 odstupy, ale medzi na seba nadväzujúcimi dňami ľudskej práce opísanej v Exodus 20:8-11 nie.

Teória dní ako vekov (The Day-Age Theory)

Teória dní ako vekov sa odvoláva na skutočnosť, že hebrejské slovo označujúce deň (yôm, יוֹם) niekedy môže označovať aj časové obdobie iné ako 24-hodinový deň (Ex 1:5; Ex 2:4; Dt 32:35). Podľa toho „dni“ v Genezis 1 môžu byť dlhé časové obdobia (podobné geologickým vekom).

Kritika. Šesť „dní“ v Genezis 1 je očíslovaných. Majú večery a rána (Gn 1:5 atď.) Sú paralelné s dňami ľudskej práce (Ex 20:8-11). V súlade s tým podľa kontextu je význam slova „deň“ v zásade 24-hodinový deň.

Teória analogických dní (The Analogical-Day Theory)

Teória analogických dní hovorí, že dni v Genezis 1 sú dni Božej práce. Sú to cykly práce a odpočinku analogické s cyklami ľudskej práce a odpočinku v každodennom cykle ľudského života. Táto analógia je základom pre dodržiavanie šabatu opísaného v Ex 20:8-11. Pri šiestich dňoch Genezis 1 je hlavnou myšlienkou zamerania sa na prácu a odpočinok. Podľa toho nevieme, aké dlhé tieto dni boli, ak použijeme nejaké moderné meracia zariadenie, napríklad hodinky. Spomínanie rán a večerov dáva zmysel, pretože večer je začiatok odpočinku a ráno je začiatok novej práce (Žalm 104:23).

Kritika. Je prirodzené domnievať sa, že cyklus svetla a tmy začal prvým dňom. Podľa toho sú dni určené svetlom a tmou, nie len cyklami práce a odpočinku.

Rámcový pohľad (The Framework View)

Rámcový pohľad hovorí, že štruktúra dní v Genezis 1 je literárny rámec a nenaznačuje žiadnu konkrétnu chronológiu. Tento pohľad sa zvyčajne odvoláva na skutočnosť, že existuje literárna štruktúra, podľa ktorej sú prvé tri a posledné tri dni paralelné v celkovej dvojitej literárnej štruktúre. Počas prvých troch dní Boh tvorí hlavné štruktúrované „miesta“ či oblasti sveta: nebo, more a súš. Počas posledných troch dní Boh zapĺňa tieto oblasti bytosťami: nebeskými svetlami, morskými tvormi a vtákmi, a suchozemskými zvieratami a človekom.

Kritika. Genezis 1 je naratív, ktorý má postupnosť. Prítomnosť literárnych prvkov nevyvracia prítomnosť prvkov, ktoré sa týkajú plynutia času.

Teória výlučne náboženského významu (The Religion-Only Theory)

Teória výlučne náboženského významu hovorí, že Genezis 1-2 nie je o konkrétnom spôsobe, ktorým Boh stvoril a sformoval svet, ale len náboženským tvrdením o tom, kto svet stvoril a prečo. Biblia hovorí kto a prečo a veda hovorí ako.

Kritika. Biblia sa síce prevažne venuje konateľom a dôvodom, ale je to kniha, ktorá sa zaoberá dejinami a udalosťami vo svete. Poznatky ohľadom konateľa a dôvodov Božích činov sú zrejmé na základe správ o tom, čo urobil. Biblia väčšinou nespomína detaily postupov, ktoré Boh použil. To, čo v Genezis 1-2 hovorí, však hovorí o skutočnom svete. Takže existujú veci, ktoré Boh robí, ktoré svet viditeľne menia. Genezis 1-2 nie je len o teológii Boha, ktorá je oddelená od dejín – od toho, čo urobil.

Zhrnutie

Pluralita vysvetlení ukazuje, že by sme každé vysvetlenie mali dôkladne skúmať a nerobiť unáhlené závery bez premysleného skúmania. Každý človek potrebuje zhodnotiť, čo Biblia hovorí, ale taktiež si uvedomiť, že Biblia neposkytuje všetky detaily o tom, ako Boh počas tých šiestich dní postupoval. Ako hovorí teória dospelého stvorenia, čas medzi šiestimi dňami bol iný než pri bežnom usporiadaní vecí, ktoré vedci pozorujú dnes. Preto by sme mali byť opatrní, keď sa snažíme uhádnuť detaily Božích činov, ktoré sa v Genezis 1-2 nespomínajú.

Zároveň platí, že niektoré vysvetlenia dávajú väčší zmysel a obsahujú menej úskalí, než iné. Autor tohto článku má na mysli hlavne teóriu analogických dní a teóriu dospelého stvorenia. Zhodnotenie kreacionizmu mladej zeme si vyžaduje detailnejší pohľad na interpretáciu dôkazov rôzneho druhu zo stvoreného sveta.

Adam a Eva

Naratív v Genezis 2 o stvorení Adama a Evy si taktiež vyžaduje pozornosť. Na základe novozmluvných dôkazov sa dá presvedčivo argumentovať, že Adam bol nie len skutočnou, historickou osobou, ale jedinečným praotcom celej ľudskej rasy (Sk 17:26; Rim 5:12-21; 1Kor 15:21-49; pozri brožúru J.P. Versteega v odporúčanom čítaní).

 Genezis 2:18 taktiež naznačuje, že Adam bol absolútne prvý, pretože sa tam píše, že „nie je dobré človekovi byť samému.“ Tento verš odporuje súčasným pohľadom, že ak Adam vôbec existoval, bol súčasťou väčšej skupiny s minulosťou postupného biologického vývoja. Pohľad, že Adam a Eva boli nadprirodzene stvorení ako prvé ľudské bytosti, odporuje vedeckým tvrdeniam, ale tieto tvrdenia musíme skúmať s vedomím, že mainstreamová veda bežne predpokladá, že život vznikol jedine postupným vývojom a že zázraky sa nedejú.

Odporúčané čítanie

Webstránky o mladej Zemi

Webstránky o starej Zemi

Webstránky o inteligentnom dizajne

Knižné zdroje

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Vern Poythress

je profesorom interpretácie Nového zákona na Westminsterskom teologickom seminári, kde učí už 39 rokov, a je redaktorom Westminsterského teologického žurnálu.

Vern Poythress tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články