Biblia a teológia

Nové nebo a zem poháňajú globálnu misiu

Písmo nebolo napísané ako náhodná zbierka nesúvislých textov. Je to súvislé rozprávanie so začiatkom, stredom a koncom. Prvky jeho deja sú stvorenie, pád, vykúpenie a obnova. Dejiny sa niekam uberajú a to miesto je nové nebo a nová zem (Zj 21:1-4).

Pochopenie toho, že celé dejiny smerujú k tejto eschatologickej nádeji, je podkladom pre našu motiváciu k misii. Boh je oslávený v ohlasovaní evanjelia, v spasení hriešnikov, ktorí si to nezaslúžia, a v chvále a vďakyvzdaní, ktoré budú zachránení hriešnici vzdávať Bohu po celú večnosť. V misii zaľudňujeme nové nebo a zem vykúpeným ľudom, ktorý pochádza z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa (Zj 7:9).

Misia nie je len ponúkaním spôsobu, ako uniknúť peklu. Ponúkame občianstvo vo večnom Božom kráľovstve. V konečnom dôsledku je našou motiváciou v misii Božia sláva, ktorú vidíme a zažívame v novom stvorení. Nič iné nebude formovať a udržiavať misionárov na misijnom poli.

Motivovaní slávou

Samozrejme, môžu existovať aj iné motivácie pre našu misiu, ale tie spadajú pod naše primárne zameranie na Božiu slávu. Jednou z nich je naša túžba uchrániť ľudí pred peklom – čo je oprávnená starosť. Hoci sa moderné kresťanstvo zdráha hovoriť o pekle, je skutočné, desivé a úplne spravodlivé. Naša túžba zachrániť ľudí pred večným odsúdením, ktorému budú čeliť bez Boha, je prejavom lásky k blížnym.

Napriek tomu nepomáhame ľuďom len vyhnúť sa odsúdeniu, ale voláme ich, aby zažili to, pre čo boli stvorení. Pozývame ľudí do neopísateľnej slávy v Božej prítomnosti. Pozývame ich do skutočného, fyzického života nekonečnej radosti v obnovenom stvorení, v ktorom všetky bolesti a nespravodlivosť navždy zmizli – do života, ktorý je nekonečne dobrý, slávny, radostný a nikdy nekončiaci.

Toto je plnšie a bohatšie vyjadrenie lásky k blížnemu než len ponuka úniku z pekla. Sláva nového neba a novej zeme nás motivuje k tomu, aby sme ostatných nabádali, aby sa tam k nám pripojili.

Posolstvo nádeje

Dobrá správa o nových nebesiach a novej zemi formuje aj naše posolstvo. Evanjelizačné prezentácie sa často riadia osnovou Boh, človek, Kristus a odpoveď. Rozprávanie o Kristovi sa zvyčajne končí jeho vzkriesením. Pokánie a viera sú prezentované ako cesta k večnému životu, ktorý nás chráni pred pekelným trestom. Učenie o novom nebi a zemi by však malo našu prezentáciu evanjelia naplniť nádejou.

Áno, evanjelium zahŕňa Ježišov život, smrť a vzkriesenie (1Kor 15:1-4). Ale zahŕňa aj jeho nanebovstúpenie, jeho zasadnutie po pravici Otca, jeho návrat a obnovu všetkých vecí v novom stvorení. K dobrodeniam, ktoré Kristus získal a ktoré sa poskytujú prostredníctvom evanjelia, patrí odpustenie hriechov a večný život.

Je toho ešte viac.

Okrem výhod spasenia v tomto živote sa môžeme tešiť na ešte viac v živote budúcom. Požehnania spasenia sú úplné až po našom oslávení (Rim 8:19-30) a naplnia sa až v novom nebi a novej zemi. To je dobrá správa! Všetko zlé na svete bude napravené. Z vecí, z ktorých sa v tomto živote tešíme len matne, sa budeme v budúcom živote tešiť bohato a slávne. Táto nádej je pre evanjelium podstatná a mala by byť neoddeliteľnou súčasťou posolstva misionára.

Posilnený vytrvať

Keď rozumieme učeniu o novom nebi a novej zemi, sme posilnení vytrvať tvárou v tvár utrpeniu. Misijná služba je v lepšom prípade nepríjemná a v horšom nebezpečná. Jednou z najčastejších obáv, ktoré kandidátom na misionárov vznášajú rodina a priatelia, je: „Ale nie je to nebezpečné?“. Je zaujímavé, že tá istá otázka sa len zriedkakedy adresuje členom cirkvi, ktorí vstupujú do armády, hoci vojenská služba je nebezpečnejšia. Zrejme je prijateľné, dokonca aj v kresťanských kruhoch, riskovať život pre svoju krajinu, ale nie pre svojho Spasiteľa.

Ako môžu misionári ísť tvárou v tvár utrpeniu? Ako môžu zostať, keď kolegovia a partneri umierajú pre evanjelium? Odpoveďou je, samozrejme, evanjelium. Nádej na vzkriesenie a večný život v neopísateľnej sláve nového neba a novej zeme podnecuje vytrvalosť v prítomnosti utrpenia.

Ako hovorí apoštol Pavol: „Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy“ (2Kor 4:17). Nádej slávy nám umožňuje zanechať všetko, čo je nám drahé, s vedomím, že nás čaká oveľa lepšie. Pripomína nám, že všetky radosti, sľuby a ambície tohto života nie sú nič len odpadky v porovnaní s tým, čo príde. Môžeme hľadieť smrti do tváre s vedomím, že je to jednoducho brána do večnej slávy, ktorá sa nedá porovnať.

Naša misijná túžba

Ak chceme verne pokračovať v našej misii, musíme chápať dejiny sveta aj štruktúru Biblie ako veľké rozprávanie o Božom zvrchovanom diele, ktoré vyvrcholí v novom nebi a novej zemi. Aj dnes celé stvorenie túži po tomto novom stvorení (Rim 8:19). Tá istá túžba by mala dávať tvar a cieľ všetkému, čo robíme v misii.

Zasľúbenie nového stvorenia by nás malo motivovať k tomu, aby sme evanjelium prinášali všetkým kmeňom, jazykom, ľuďom a národom. Dobrá správa o novom nebi a novej zemi by mala byť základnou zložkou nášho evanjeliového posolstva. A to isté evanjelium nás bude posilňovať, aby sme vytrvali tvárou v tvár ťažkostiam a dokonca aj smrti s vedomím, že nás čaká nekonečná sláva a radosť.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Zane Pratt

je riaditeľom globálneho teologického vzdelávania v International Mission Board (Medzinárodnej misijnej rade).