Aktuálne témy Kresťanský život

Transrodová revolúcia: Kľúčové pojmy

Poznámka redaktora: Úvodnú časť zo série príspevkov na tému transrodovej revolúcie si môžete prečítať tu.

Biologické pohlavie, pohlavie pri narodení, natálne pohlavie

Všetky tieto pojmy označujú fyzické či fyziologické znaky, podľa ktorých rozlišujeme medzi mužmi a ženami: chromozómy, hormóny, gonády, genitálie a druhotné pohlavné znaky – napr. tvar tela, výška hlasu a miera ochlpenia. Biologické pohlavie sa často označuje len ako „pohlavie“.

Rod

Historicky sa pojmy „pohlavie” a „rod” často používali synonymicky. Dokonca ani dnes sa rozdiely medzi nimi neuznávajú vždy. Ak však áno, „rod“ „sa často používa na zdôraznenie spoločenských a kultúrnych – na rozdiel od biologických – rozdielov medzi pohlaviami.“2 Takto definovaný pojem väčšinou pozostáva z troch zložiek: rodovej identity, rodového prejavu a rodových rolí.

Rodová identita

Tento pojem označuje spôsob, ako jednotlivci vnímajú samých seba a ako sami seba nazývajú. Keď sa u človeka subjektívna rodová identita zhoduje s jeho objektívnym biologickým pohlavím, ako je to u väčšiny ľudí, niekedy sa nazýva cisrodový (cis = na tejto strane; angl. cisgender).3 V prípade nesúladu sa bežne nazýva transrodový (trans = na druhej strane; angl transgender). Pozri nižšie.

Rodový prejav, rodové vyjadrenie, vyjadrenie/prejav rodovej identity

Tento pojem označuje psychologické a sociálne aspekty toho, ako sa mužskosť a ženskosť prezentujú pri veciach, ako je správanie či vystupovanie, spoločenské roly a konvencie a iné kultúrne rodové normy. Líšia sa od kultúry ku kultúre či dokonca od človeka k človeku.

Rodové roly

Tento pojem označuje všeobecne uznávané očakávania od mužskosti a ženskosti vrátanie očakávaní ohľadom (nie len) spoločenského správania. Hoci niektoré roly (napr. kto varí či žehlí) sa líšia od osoby k osobe, od domácnosti k domácnosti či od kultúry ku kultúre a často sa postupom času menia, iné sú determinované biologicky (medzi najočividnejšie patrí tehotenstvo a kojenie).

Rodové ohýbanie

Tento pojem označuje zámerné prekračovanie, ohýbanie či miešanie akceptovaných noriem v danej kultúre. Väčšinou sa tak deje prostredníctvom obliekania, vystupovania, rolí či spôsobov správania sa ako opačné pohlavie (čo sa niekedy nazýva transvestizmus) alebo prostredníctvom snahy zatajiť vlastný rod a vyzerať ako asexuál, bezrodový, pansexuál, všerodový alebo androgýnny.

Rodová dysfória

Toto je najnovší diagnostický pojem označujúci utrpenie, ktoré prežívajú ľudia, ktorých psychologická alebo emočná rodová identita sa líši od ich biologického pohlavia. Nahrádza bývalý pojem, „porucha rodovej identity“, podľa ktorého táto nezhoda už sama o sebe bola mentálnou poruchou. V súčasnosti sa však za problém považuje iba utrpenie, ktoré je (bežne) zapríčinené rodovým nesúladom, nie nesúlad samotný. 4 Preto v tomto článku budem používať pojem „rodová dysfória“ len príležitostne a väčšinou uprednostním pojem „rodový nesúlad“, ktorý podľa mňa túto poruchu opisuje lepšie.

Intersex

Toto je pojem, ktorý označuje súbor porúch pohlavného vývoja (angl. disorders of sexual development – DSD), pri ktorých je do istej miery nejasné, či má daný človek mužské alebo ženské genitálie či gonády alebo – ešte zdriedkavejšie –chromozómy. Okrem veľmi ojedinelých prípadov sa biologické pohlavie človeka dá zistiť na základe jeho DNA. Keďže intersexuálne ochorenia sa dajú lekársky identifikovať ako odchýlky od binárnej sexuálnej normy, nepredstavujú tretie pohlavie.5 Keďže sú biologického (a nie psychologického) pôvodu, niektorí intersexuálni ľudia si neželajú byť spájaní s hnutím LGBTQ+.6

Transrodový (angl. transgender)

Toto je všeobecný pojem označujúci ľudí, ktorí sa narodili ako biologický muž alebo žena, ale ich rodová identita sa (v rôznej miere) líši od ich pohlavia pri narodení a ktorí chcú vyjadriť rod, s ktorým sa identifikujú, prostredníctvom prezliekania sa za opačné pohlavie či dokonca transsexuálnej hormonálnej terapie alebo operatívnej zmeny pohlavia. S pojmom „transrodový“ sa niekedy synonymicky používa aj pojem „transsexuálny“, ktorý sa niekedy používa iba na označenie ľudí, ktorí kvôli zmene vyhľadali lekársku pomoc. Keďže pojem „transrodový“ je veľmi široký, zahŕňa taktiež ľudí, ktorí sa identifikujú ako obojrodoví, všerodoví, rodovo fluidní, rodovo rozmanití či bezrodoví.

Heteronormatívnosť

Toto je názor, že biologické pohlavie je buď mužské, alebo ženské (rodová binárnosť), že pohlavie a rod sa majú zhodovať (cisnormativita) a že jediná normálna a prirodzená sexuálna orientácia je na osoby opačného pohlavia a jediné normálne a prirodzené sexuálne vzťahy sú medzi ľuďmi rozličného pohlavia. Ako uvidíme neskôr, myšlienky, ktoré pojem heteronormatívnosť vyjadruje, sú v biblickom pohľade na pohlavie a rod kľúčové. Keďže tieto myšlienky sa stále viac považujú za bigotné, utláčateľské, homofóbne a transfóbne (najmä LGBTQ+ aktivistami a ich podporovateľmi), pojem heteronormatívnosť má čiastočne hanlivý charakter.

Keď už rozumieme týmto pojmom a ich definíciám, v ďalšej časti sa môžeme  dôkladnejšie pozrieť na súčasnú rodovú teóriu a revolučné zmeny, ktoré so sebou prináša.

Poznámky:

2. J. A. Simpson & E. S. C. Weiner (eds.) Oxford English Dictionary(Oxford: Clarendon Press, 1989). Je však dôležité pamätať na to, že rozlišovanie medzi rodom a pohlavím nie je to isté ako oddeľovať rod od pohlavia. To je až novší trend.

3. Pojem „cisgender“ je však do istej miery citovo zafarbený, keďže sa často používa na normalizáciu transrodového života. Inými slovami, naznačuje, že je rovnako normálne, keď rodová identita človeka je opačná ako ich pohlavie, ako keď je rovnaká.

4. Ani nemusíme podotknúť, že išlo o veľmi kontroverznú zmenu, ktorú niektorí psychiatri považujú za „zbavenie sa odbornej zodpovednosti v záujme politickej korektnosti“. Richard B. Corradi, “Psychiatry Professor: ‘Transgenderism’ Is Mass Hysteria Similar to 1980s-Era Junk Science,” The Federalist (17. november 2016).

5. Je pozoruhodné, že dokonca i Intersex Society of North America (Severoamerická intersexuálna spoločnosť) odmieta myšlienku, že intersexuálni ľudia sú tretieho pohlavia (z pragmatických dôvodov).

6. Z úcty k nim a z dôvodu uvedeného vyššie (t.j. že interex sa vzťahuje na škálu biologicky daných porúch sexuálneho vývoja) používam v tomto článku skratku LGBTQ+. Všeobecne sa rozumie, že L znamená „lesbický“, G „gej“, B „bi-sexuálny“ a T „transrodový“. Q bežne znamená „queer“ (angl. „čudný“, teraz už tento pojem vo všeobecnosti označuje aj osobu, ktorá nie je heterosexuálna či cisrodová), no niekedy má dvojaký význam a znamená aj „spochybňujúci“ (angl. „questioning“). Písmeno A – ktoré znamená „asexuál“ – je tiež stále rozšírenejšie. Taktiež má dvojaký význam a znamená aj „spojenec“ (angl. „ally“ teda niekto, kto je spojencom LGBTQ+). Pridávajú sa aj ďalšie písmená, ale aby sa s touto skratkou lepšie pracovalo, zhŕňajú sa do „+“.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/responding-to-the-transgender-revolution/

Rob Smith

prednáša teológiu, etiku a hudbu na Sydney Missionary & Bible College. Okrem písania kníh a príspevkov je aj redaktorom časopisu Themelios v sekcii Etika a pastorácia.