Nezaradené

27. apríl

Amen, amen, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť … Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.

Ján 5:25, 28-29

Ježiš tu hovorí o dvojakej hodine. O jednej platí, že už prišla, už je tu. O druhej platí, že ešte len príde. Prvá hodina je hodinou Ježišovho prvého príchodu. Druhá hodina je hodinou jeho druhého príchodu. Čo majú tieto dve hodiny spoločné? Obidve spája hlas Božieho Syna. Rozdiel je len v tom, že zatiaľ čo Ježišov hlas znie od jeho prvého príchodu až dodnes, pri jeho druhom príchode zaznie len raz. Zaznie ako veliteľský povel. Ale v jednom i druhom prípade má tento hlas Božieho Syna nesmiernu moc. Veď v jednom i druhom prípade je adresovaný mŕtvym.

V prvom prípade je adresovaný duchovne mŕtvym. V druhom prípade je adresovaný telesne mŕtvym, tým, ktorí sú v hroboch. Ale o jedných i o druhých platí, že počujú Ježišov hlas. I tí  mŕtvi počujú hlas Božieho Syna, i tí v hroboch počujú jeho hlas. Jedni ho počujú ako hlas Spasiteľa, ktorý ich budí zo smrti. Druhí ako hlas Sudcu, ktorý ich predvoláva na súd.

To znamená, že Ježišov hlas má moc kriesiť  mŕtvych. Duchovne mŕtvych i telesne mŕtvych. Nie všetci duchovne mŕtvi však počujú, teda prijímajú jeho hlas, jeho slovo. Preto nie všetci budú vzkriesení z duchovnej smrti. Ale všetci bez rozdielu budú vzkriesení z telesnej smrti, lebo všetci v hroboch počujú jeho hlas. Koľkí ľudia zomierajú v nádeji, ba v presvedčení, že sa  s Bohom nikdy nestretnú! Že ich pred Ním skryje hrob, alebo more, do ktorého nechajú vysypať svoj popol. Aká to bude hrôza, keď jedného dňa zistia, že sa mýlili!

Kedy to bude? Keď príde hodina Ježišovho druhého príchodu. Vtedy sa ukáže, že je úplne jedno, kedy človek zomrel, kde zomrel a ako bol pochovaný. Lebo platí, že všetci v hroboch počujú jeho hlas. Nenájde sa ani jeden, ktorý ho nebude počuť. Ježišov veliteľský povel všetkých vzkriesi a všetkých privedie pred Neho, aby sa pred Ním zodpovedali za svoj život.

Pane, ďakujeme, že dnes ešte môžeme počuť tvoj hlas ako hlas Spasiteľa.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal